Залюцічы (Жыткавіцкі р-н)

0
1863

Майстрэнка ( дз.- Вэрхотка ) Надзея Паўлаўна, 1916 г.н., в. Ст. Залюцічы.
Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Шчэдры в`ячор, добры в`ячор.
Пане гаспадары,
Ці пусціце козлоў у хату,
Ці на дворэ Коляду весц`е.

Умелы мужчына ведзе козла.

Майстрэнка ( дз.- Вэрхотка ) Надзея Паўлаўна, 1916 г.н., в. Ст. Залюцічы.
Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Го-го-го, козёл,
Поворочайса.
І на этой бочок
І на той бочок.

І дзе козёл ногою,

Там жыто копою.
І дзе козёл рогом,
Там жыто стогом.

Вот такія прыказкі.
Майстрэнка ( дз.- Вэрхотка ) Надзея Паўлаўна, 1916 г.н., в. Ст. Залюцічы.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

А ты, хозяюшка,
Не будзь леніва.
Запалі свечку,
Да пойдзі ў клетку
На бярымочку,
На тарэлачку,
Нашому козлу на горэлочку.
Нашому козлу не много трэба:
Сем печ перэпеч
І рэшэто оўса,
А наверх коўбаса.

Во такія во складалі. ( Так прасілі.)
Майстрэнка ( дз.- Вэрхотка ) Надзея Паўлаўна, 1916 г.н., в. Ст. Залюцічы.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Т: А мароза не звалі?
Б: Звалі і веробейкоў звалі.
Робейкі, робейкі,
Ходзіце кашу есце,
А по лету не бывайце
Да проса не ўчувайце.

Майстрэнка ( дз.- Вэрхотка ) Надзея Паўлаўна, 1916 г.н., в. Ст. Залюцічы.
Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Мароза зовуць:
Мороз, мороз,
Ходзі куццю есці.
А по лету не бувай,
Да ячменю не змарожвай.
Пашпартызацыя адсутнічае.

Зап. Шчыракова Л.Ф., Толсцік Т.Ц.

Толькі на Коляды кароценькія.

Коляда, Коляда,
Колядзіца.
Мая маці молода,
Молодзіца.
І пір`ожкі пекл`а,
Маслом мазала,
А нам не показвала
2 вар.-А нам дзецям не показвала.

Коляда, Коляда,
Колядзіца.
Мая маці молода,
Молодзіца.
І пір`ожкі пекл`а,
Маслом мазала,
А нам не показвала
2 вар.-А нам дзецям не показвала.

(Па мелодыі – вясна ці жніво. Спявае і пераказвае.).
Б: Як за кор`овай пяюць, вот гэтак пой.
Учора була субото-онька,
Да цяпер нядзель.
А цяпер нядзеля.

-Чаму ў цебе козачэ-энько

Кошуля не бе-ла?
Кошуля не бела?
-А як жэ эна будзе бе-эла,
Што сёма недзе-ль.
Што сёма недзеля.
Маці стара, сестра ма`ла,
Дзеўчына далёк.
/у/

Дзеўчына далёк.
Ой пойду я на рэчэ-эньку,
Стану на пясо-ч.
Стану на пясочку.
Вуперу я, вукочаю
Ы ы
Козаку соро-ч.
Козаку сорочку.
Прала, прала кошуле-эчку

Да стала кача-ць.
Да стала качаці.
Прылецела зеўзюле-эчка
Да стала коваць,
Да стала й коваці,
-Ідзі, ідзі, дзеўчынонька / толькі
Ў поле жыто жаць. / словамі.
Беры серпік, ідзі ў поле
Пшэнічэньку жаць.

Б: Я не так пела.
Б2: Трэба у ягадах пець.