Символи природи в сирітських весільних піснях Гомельщини

0
468
Символи природи в сирітських весільних піснях Гомельщини

Термін «символ» є похідним від французького (Symble — умовний знак) і означає все те, що є умовним знаком якого-небудь поняття чи явища [Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 1999, с. 717]. На сьогодні образна символіка білоруської весільної пісні досліджена досить повно. Стосовно сирітських пісень та образів-символів, які трапляються в цих текстах, можна з упевненістю сказати, що це питання заслуговує більш глибо­кого вивчення. Ця стаття продовжує студії образів-символів, які найчастіше спостерігаємо в сирітських весільних пісенних текстах, але основний акцент здійснено на вивченні їхньої се­мантики.

Сирітське весілля містить деякі етапи звичайного весільного обряду. Тут можна знайти пісні, що їх співали в «збірну суботу», на вінчанні, але немає пісень, виконуваних на «заручинах» і «за­поїнах», нема й пісень коровайних. Разом з тим серед сирітських пісень є справді рідкісні тексти, що дивують своїми невеликими розмірами і небагатослівністю, наприклад, «голосіння».

На такому весіллі в «збірну суботу» дівчина прощалася зі своїм дівочим життям, також у цей день «молода зі своїми по­другами йшла на кладовище просити в батьків благословення і запрошувала їх на весілля» [Вяселле 1983, с. 10]. Варто додати, що все це відбувалося саме в суботу, оскільки «в слов’янській народній традиції субота здавна вважалася “жіночим днем”» [Крук 2000, с. 165]:

Зборная суботка настала,
Млода Франечка дзевак сабрала,
Сабраўшы, у радок саджала
[А. Л. М.].

Як зауважив дослідник білоруського фольклору Л. Малаш, «…сирітські пісні в білоруському весіллі співали зазвичай під час тих обрядів, у яких обов’язково мусили брати участь бать­ки. Функцію батьків сироти виконували “посаджені батьки”, у деяких місцевостях від імені батьків виступав музикант, якого вважали знахарем, жебрак, котрий приходив сам на весілля, або його зустрічали на перехресті доріг, що відповідало народ­ному уявленню про душі померлих предків, які витають там в образах діда й баби» [Вяселле 1983, С. 6]:

Цвітуць, цвітуць кветкі ў садочку,
Няма майго татачкі ў радочку.
Татачка мой — у зямелькі сырой.
Замест яго запрашу я музыку,
Музыка зайграе, за душу схапае,
Татачка пачуе, з зямелькі ўстане.
[С. О. М.].

«У цих піснях розвивається поетичний образ надзвичайно емоційної сили і глибини, образ, який інакше і назвати не мож­на, як утілення невимірного людського горя. Майже всі основні прийоми і засоби традиційної пісенної поетики сходяться в ньо­му разом, в один поетичний згусток такої смислової ємності, яку можна знайти лише в народній творчості» [Гілевіч 1968, с. 87-88].

За уявленнями наших предків, «…душі померлих людей пе­реселялися в рослини, дерева або тварин і перебували в безпо­середній близькості до світу живих» [Крук 2000, с. 249]. Доволі поширеними образами-символами в пісенних текстах весільно­го обряду є дерева: яблуня, береза, калина, черешня. Наприклад, яблунька в сирітських піснях символізує молоду, у них порівню­ється доля сирітки з деревом, за яким нема кому доглядати:

Стаяць яблыні распусціўшыся –
Некаму даглядаці.
Ляжаць яблычкі раскаціўшыся
— Некаму сабіраці.
[Вяселле 1983, с. 191].

Стаіць яблынька пасярод саду.
З яе яблычкі раскаціліся,
Некаму падабраці.
Стаіць сірата пасярод двара.
Яе вочкі заплаканы,
А некаму ўнімаці.

[Вяселле 1983, с. 154].

Іншого значення такий образ набуває в пісенних текстах, записаних у с. Леваши Речицького району, де «.яблунька може символізувати не тільки молоду дівчину, але і сирітську долю»: «Стаіць дзеванька каля хаты, // А некаму прыласкаці. // Стаіць ябланька каля хаты, // А некаму даглядаці» [С. О. М.]. Доволі часто трапляються пісенні тексти, у яких дівчина звер­тається за порадою до будь-якого дерева, наприклад, до череш­ні: «Ой, черешенька, скажи, идти ли мне за нелюбого? // Спросить мне больше некого, // Бо батьки мае у сырой зямельцы спять» [С. О. М.].

Образ жінки, молодої дівчини в білоруському фольклорі персоніфікований із черешнею. У весільному фольклорі цей образ символізує молоду, яка збирається заміж:

За гародам чарэшанька зеленька,
Пайшла замуж маладзенька.
Ой, куды ж ты, Валька, дай хадзіла?
Ты сваю галованьку пабеліла… [П. О. М.].

Іншого значення образ набуває в пісенних текстах, записаних у с. Леваші Речицького району, де «.яблунька може символізу­вати не тільки молоду дівчину, але й сирітську долю»: «Стаіць дзеванька каля хаты, // А некаму прыласкаці. // Стаіць ябланька каля хаты, // А некаму даглядаці» [С. О. М.]. Досить часто натра­пляємо на пісенні тексти, у яких дівчина звертається за порадою до якогось іншого дерева, до прикладу, черешні: «Ой, черешень­ка, скажи, идти ли мне за нелюбого? // Спросить мне больше не­кого, // Бо батьки мае у сырой зямельцы спять» [С. О. М.].

Образ берізки, що найчастіше міститься в піснях, також «порівнюється з молодою» [Вяселле 1983, с. 18]. Він символі­зує не тільки самотність, але й молодість: «А ў полі бярозанька белая, // Наша Ніначка сіротачка бедная, // Адзінока адной стаяці, // маладосць сваю праганяці. // А не трэба адной стаяці, // Трэба мілага пачакаці» [А. Л. М.].

Берізка також слугувала містком між світом живих і світом мертвих. Як своєрідний символ зв’язку з потойбічним світом, вона часто фігурує в народних замовляннях і піснях [Крук 2000, c. 381]. Недаремно це дерево доволі часто згадано саме в піснях, присвячених сироті:

Ой, белая, белая бярозка,
Чаго на моры палягла,
Дзевачкам дарожку заняла?..
[Палесскае вяселле 1984, с. 126].

Свого часу в м. Речиці було заведено ставити берізку під вікном тієї дівчини, з якою парубок хотів одружитися, і щой­но дівчина приймала пропозицію, її батьки викидали з вікна білу хусточку. Якщо дівчина була сиротою, вона сама викида­ла хусточку, наспівуючи при цьому пісню такого змісту: «Маладая дзеўка замуж збіралася // Замуж збіралася, й апраналася, // На бярозку кідала беленькую хустку, // Каб у жоны ўзяў, сперша вазьмі хусту» [П. О. М.].

Мабуть, найчастіше в текстах пісень весільного фольклору спостерігаємо образ калини, що має чимало значень, найпоши­реніший з яких — символ заміжньої дівчини-сирітки:

— Уставай, татка, з ямы,
Уставай, татка, з гроба,
Замуж я выходжу,
Да цябе я ходжу.

Уставай, татка, з ямы,
Уставай, татка, з гроба,
Там жыве твая дачка,
што цвет каліны берагла... [А. Л. М.].

У текстах сирітських пісень калина часто символізує моло­дість: «маладая — як калінка, маладая — як малінка.» [Палесскае вяселле 1984, с. 129], а от рубати кущ калини завжди озна­чало горе, самотність.

Найяскравішим символом чистоти, цноти і юності є вінок: «Галоўка мая ў вянку, // Няма татачкі ў радку. // Галоўка мая ў цвеце, // Няма татачкі на свеце» [Вяселле 1983, с. 42]. Одразу піс­ля весілля було заведено знімати віночок і запинати хусткою го­лову нареченої, що символізувало перехід до стану жінки. Цей образ досить часто міститься в сирітських піснях, він символі­зує «.нові починання, радість, плодючість» [Тресиддер 1999, с. 36]. Не менш важливе значення має, на наш погляд, і сама фор­ма вінка, яка «.об’єднує небесну символіку кола (досконалості) і кільця (вічність, безперервність, союз)» [Тресиддер 1999, с. 36]:

Засталася Ганначка сіротачкай,
Сумна Ганне стала,
Мішка ўзяў яе ў жоны,
Яна заплясала.
І вяночак палажыла
На сваю галоўку,
Буду я цяпер шчаслівай,
Круг замкнуўся роўна
[А. Л. М.].

Не завжди вінок символізував радість і молодість, іноді він міг бути вісником майбутнього нещастя:

Засталася Ганначка адна,
Вяночак паціхоньку здымала… [А. Л. М.].

Символічне значення набуває вислів «Малада, малада, дзевак збірала, //Белу хустку апранала» [А. Л. М.], оскільки білий колір із часів античності вважали символом чистоти й діво­чої цноти [Крук 2000, с. 63]. Зовсім невипадково, вважаємо, на рушнику — вічному супутникові людини протягом її життя — також наявний білий колір. «Білий — домінуючий колір садів під час їх переходу від зимового спокою до літньої оксамито­вої насиченості» [Крук 2000, с. 59].

Світ живої природи, представлений у весільних піснях, ди­вує і захоплює незвичними образними порівняннями: так, дівчину в текстах обрядових весільних пісень найчастіше порівнюють з голубкою, хлопця — з голубом, птахами, що сим­волізують нареченого і наречену:

Лятуць, лятуць два галубы з бору ў сад,
Вядуць, вядуць Волечку на пасад. [С. О. М.].

Часто в текстах весільних пісень образи молодих уособлю­ють соловей і зозуля:

Салавей ляціць з зязюлей,
Вельмі хутка, у адзін рад.
Наша Ганна і наш Юрка,
Вельмі хутка беглі ў сад. [П. О. М.].

Не можна оминути увагою і споконвічний образ зозулі, яку порівнюють з нещасною, ридаючою сиротою. Походження цього символу пов’язано не тільки із сумним куванням пта­хи, але й з її життям, дуже схожим на гірку долю, оскільки дівчину-сирітку виховують із жалю та співчуття чужі люди, так само, як і дитинчат зозулі, котрих вирощують у своїх гніздах інші птахи [Вяселле 1983, с. 18]:

Ой, да распускаецца вішнёвы сад,
Ой, ляціць зязюлечка на пасад.
Ой, да распускаецца вішнёвы сад,
Час табе, ой Ніначка, на пасад [С. О. М.].

Існує думка, що зозуля є птахом-віщуном. Здавна заведе­но питати її, скільки років залишилося прожити людині. Об­раз пророчого птаха не є винятком і в сирітських піснях. Дуже часто трапляються сюжети, коли зозуля з’являється на тому місці, де сталася біда, або сирота у вигляді зозулі прилітає на могилу до своїх батьків перед тим, як іти під вінець:

Пытала зязюлька ў маці:
— Каго мне, маці, кахаці?
— Кахай маладога Іванку,
Жыві з ім у пашане і згодзе [С. О. М.].

Необхідно зауважити, що образ зозулі є певною «сполуч­ною ланкою» між світом живих і мертвих, коли молода про­сить зозулю віднайти своїх батьків, щоб запросити на своє ве­сілля; у деяких пісенних текстах, що співали в різних районах Гомельщини, висловлене прохання до солов’я або сокола про допомогу словами молодої:

— Пашлю сокала на Ўкраіначку па сваю радзіманьку,
А зязюлечку, галосну птушку, па сваю матуленьку.
Сокалы лятуць, лісточкі нясуць — радзіманька прыбудзе…

[Вяселле 1983, с. 46].

— Пашлю ж сакала на Ўкраіначку Па сваю радзіначку,
Сіву зязюльку павышай неба, Цяпер жа мне татка трэба…

[Вяселле 1983, с. 193].

— Пасылай, Ганначка, ясна сокала
На той свет па татачку,
А зязюльку на краіначку
Па сваю радзіначку

[Вяселле 1983, с. 198].

— Пашлю сокала, пашлю яснага
На той свет па мамачку

[Вяселле 1983, с. 55].

Пашлю сокала павышай неба,
Цяпер мне бацька трэба.

[Вяселле 1983, с. 197].

Зв’язок між світами уособлюють не тільки птахи, але й об­рази стихій — води і землі. Якщо вести мову про воду, то вона завжди була об’єднавчим чинником між земним і потойбіч­ним світами: «Напішу я сіні папер, пушчу па вадзе. / Плыві, плыві сіні папер, ціха па вадзе, / Прыбудзе, прыбудзе, мая мамка, цяпер і ка мне, / Дай же мне парадачак, беднай сіраце» [Вяселле 1983, с. 209]. Тут, на нашу думку, варто згадати доволі влучний приклад з «Одіссеї» Гомера, коли Одіссей зустрічав­ся зі своєю покійною матір’ю саме за допомогою води. Цікаво, що «.з давніх часів від створення Світу вода була і залиша­ється однією з наймогутніших, загадкових і навіть таємничих космічних стихій, яка може легко перевтілюватися, перетво­рюючись то в лід, то в сніг, а то й у теплий довгоочікуваний літній дощ» [Крук 2000, с. 361]:

Наша Леначка — сіраціначка,
Пайшла да ракі,
Прасіць на вяселле маці прыйсці.
Няма адказу з глыбіні,
Бо снег ляжыць паверх вады... [А. Л. М.].

Образ землі є ще й символом нерухомості. Наші предки зем­лю завжди наділяли найвищим ступенем святості й чистоти. Вона з нетерпимістю ставиться до опоганення і нечисті, тому землю, подібно до води, цінують надзвичайно [Крук 2000, с. 370]: «Сырая зямля дзверы заняла, акенцы засыпала.» [Палесскае вяселле 1984, с. 125]:

Сыра зямля на грудзь налягла,
Пясок насыпаўся [Вяселле 1983, с. 154].

Пайшла наша Верачка на пасад,
Зямельку
перакінула цераз сад.
Зямельку
перакінула цераз сад,
Пазвала сваю мамачку на пасад
[А. Л. М.].

Щодо вітру, то цей образ не тільки об’єднує людей зі світом мертвих, але також є символом часу і його охоронцем:

— Ой, дай жа, божа, буйнага ветру.
Ой, раздуй, божа, жоўценькі пясок,
Ой, пусці, божа, майго татку да мяне.

[Вяселле 1983, с. 198].

Досить часто в сирітських піснях спостерігаємо таку фор­му оповіді, як діалог, а також «.складні форми діалогу, у яких бере участь відразу кілька персон, причім часто простежують­ся несподіваний перехід від авторського висловлювання до діалогу» [Вяселле 1983, с. 7]:

— Зялёная сасонка, ці ўсё вецце?
— Усё ж маё вецце вакруг мяне

[Вяселле 1983, с. 130].

— Ўстань, татачка, прашу на вяселлейка.
— Не ўстану, дзетка, да цябе…

[Вяселле 1983, с. 259].

Аналіз пісенних образів-символів, що містяться в текстах весільних обрядових пісень, які супроводжували найбільш зна­чущу подію в житті дівчини-сироти із часів глибокої давнини, дозволяє дійти таких висновків: дівочу цноту й чистоту симво­лізує не тільки образ вінка, але й білий колір; образ птаха сим­волізує не тільки молодих (голуб і голубка), але і самотність, і «зв’язкових», які об’єднують світи живих і мертвих, де як пое­тичні образи-символи виступають птахи (соловей, сокіл, зозу­ля), а також символи стихій. Найпоширенішими амбівалентни­ми образами-символами в текстах весільних сирітських пісень є дерева, наприклад, яблуня, береза, калина.

Вивчення образів-символів допомагає більш докладно зро­зуміти тексти цих пісень і розкрити їхній глибинний, таємни­чий і прихований зміст. 

Література

Вяселле. Песні : у 6 кн. / склад. Л. А. Малаш ; муз. дадат. З. Я. Мажэйка ; рэд. [(М. Я. Грынблат), А. С. Фядосік]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — Кн. 3. — 768 с.

Гілевіч Н. С. Наша родная песня. Навук.-папул. нарыс / Н. С. Гілевіч. — Мінск : Народная асвета, 1968. — 213 с.

Крук Я. І. Сімволіка беларускай народнай культуры / Я. І. Крук. — Мінск : Ураджай, 2000. — 350 с.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шве­дова / Российская академия наук им. В. Виноградова. — 4-е изд., дополнен­ное. — М. : Азбукович, 1999. — 944 с.

Палесскае вяселле / [уклад. і рэд. В. А. Захаравай]. — Мінск. : Універсітэцкае, 1984. — 303 с.

Тресиддер Дж. Словарь символов / Дж. Тресиддер. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 448 с.

Список інформаторів

  1. А. Л. М., 1950 р. н. — Андрєєва Людмила Миколаївна, жителька м. Го­меля, пенсіонерка, громадянка Республіки Білорусь.
  2. С. О. М., 1945 р. н. — Савіна Ольга Миколаївна, жителька с. Лева­ши Речицького р-ну Гомельської обл., пенсіонерка, громадянка Республіки Білорусь.
  3. П. О. М., 1952 р. н. — Панова Олена Миколаївна, жителька м. Речиці Гомельської обл., пенсіонерка, громадянка Республіки Білорусь.

Аўтар: О.П. Павлова
Крыніца: Слов’янський світ: Зб. наук. пр. — К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2012. — Вип. 10. — С. 198-208.