Саветызацыя школы на Брагіншчыне паводле архіўных дакументаў 1920-х гг.

0
1351
Саветызацыя школы на Брагіншчыне паводле архіўных дакументаў 1920-х гг.

Прыведзеныя ніжэй дакументы захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве грамадскіх аб’яднанняў Гомельскай вобласці (ДАГАГВ) у фондзе 708 — Брагінскага валаснога камітэта Усерасійскай Камуністычнай партыі (бальшавікоў) і датычаць 20-х гадоў ХХ ст. На той момант УКП(б), якая, не будучы дзяржаўна-ўладнай юрыдычна, фактычна ўжо засяродзіла ў сваіх руках усе ўладна-кіруючыя функцыі, а дзяржаўныя ўстановы пераўтвараліся ў выканаўцаў партыйнай палітыкі. Рашэнні нізавых камітэтаў УКП(б) прымаліся якраз ў мэтах рэалізацыі на месцах установак вышэйшых партыйных структур. Таму дакументы Брагінскага валкама цікавыя тым, што паказваюць жыццё Брагіншчыны і яе канкрэтных жыхароў у кантэксце агульнадзяржаўных пострэвалюцыйных перамен, а часам адлюстроўваюць і рэакцыю на іх, даючы своеасаблівы мікрагістарычны зрэз.

У дадзеным выпадку размова ідзе пра такую важную па тых часах сферу, як школьніцтва. Партыйна-савецкая ўлада ўзяла курс на пераўтварэнне школы і адукацыі ў сваю ідэалагічную апору і “кузніцу пралетарскіх кадраў”, але ў нашым рэгіёне з-за падзей савецка-польскай вайны 1920-1921 гг. першыя крокі да гэтага рабіліся якраз бліжэй да сярэдзіны 1920-х гг. Настаўніцтву ж адводзілася роля прапагандыстаў і праваднікоў у жыццё камуністычнай ідэі і палітыкі. Але новай “пралетарска-сялянскай” яго генерацыі падрыхтавана пакуль не было, наадварот, як паказвае першы дакумент, “шкрабы” (“школьныя работнікі”) — а менавіта так называлі настаўнікаў афіцыйна — часта мелі і “сумніўнае” сацыяльнае паходжанне і біяграфіі, а таксама “далёка стаяць ад савецкай улады”. З мэтай узяць гэты “элемент” пад пільны кантроль і былі складзены “аб’ектыўкі” на брагінскіх настаўнікаў, якія спецыяльна аналізаваліся на пасяджэнні бюро Брагінскай партячэйкі. Матэрыял цікавы, на наш погляд, тым, што раскрывае колькасць і структуру школ, дае канкрэтныя персанальныя звесткі, а ў пэўным сэнсе, і сацыяльны партрэт брагінскага настаўніцтва ў пераломную пострэвалюцыйную эпоху.

Другі дакумент — статыстычныя звесткі пра “лікпункты” — ілюструе важныя намаганні па ліквідацыі непісьменнасці сярод дарослых воласці, выяўляе іх долю па асобных населеных пунктах, дае ўяўленне пра сацыяльныя і гендэрныя аспекты праблемы. Звяртае на сябе ўвагу тое, што слухачы ўсіх пунктаў, у тым ліку брагінскага (за выключэннем яўрэйскага) — выключна сяляне, а на вёсцы больш актыўна ў спасціжэнні пісьменнасці праявілі сябе жанчыны. Адсутнасць іншых катэгорый не з’яўляецца сведчаннем іх поўнай пісьменнасці, а патрабуе іншых тлумачэнняў. Магчыма, і сам архіўны дакумент застаўся недазапоўненым пры складанні звестак.

Каштоўнасць трэцяй групы дакументаў абумоўлена тым, што яны звязаны з адным з цікавейшых перыядаў ў гісторыі Беларусі ХХ ст. — палітыкай беларусізацыі 1920-х гг., калі на агульнапартыйным узроўні было вырашана надаць усім саюзным савецкім рэспублікам нацыянальнае аблічча: адрадзіць іх нацыянальныя культуры, школы, надаць дзяржаўнасць мовам і г.д.

Аднак беларусізацыя школы нечакана сустрэла супраціў нават на беларускамоўнай вёсцы. Карані гэтай з’явы мелі псіхалагічны характар і яскрава адлюстроўвалі наступствы папярэдняга стану беларускай культуры і мовы. Як сведчыць дакумент, сяляне не адракаліся ад свайго паходжання і прызнавалі, што “старинный язык” жывы, але яны трывала ведалі: для лепшага жыцця трэба навучыцца размаўляць і пісаць-чытаць “правільна”, г. зн. па-руску. Бо да гэтага было ж менавіта так: большасць прыведзеных ў першым дакуменце школ воласці былі створаны яшчэ ў дарэвалюцыйны перыяд, і ўсе яны былі рускамоўнымі (за выключэннем яўрэйскіх, дзе выкладаўся і ідыш).

Дакументы друкуюцца ў сучаснай рускай арфаграфіі з некаторымі скарачэннямі, месцы якіх пазначаны.

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания Бюро ячейки Брагинской волости от 8 мая 1923 г.

Присутствуют: Ширайзин, Куприянов, Шубин, др.

Повестка дня

  1. О пересмотре состава школьных работников Брагинской волости во время проведения двухнедельника просвещения.

Т. Ширайзин говорит, что необходимо в момент проведения двухнедельника просвещения выявить полную физиономию революционной части учительства, в ближайшее время придется послать группу учителей на переподготовку. Необходимо привлечь большее внимание со стороны трудящихся к учителю и выявить полную картину, как настоящий учитель относится к устройству школы и, в особенности, к воспитанию детей в школе, какую он роль играет в общественной работе.

Нам придется сейчас охарактеризовать каждого учителя по всем сторонам, а потом принести на общее собрание союзов1 <…> Сведения передать в Бюро ячейки <…>. Т. Казимировская указывает, что мало кто из учителей будет более политически настроен <…>.

Школы второй ступени.

а) Сторожинский Михаил Федорович. Зав. школой, занимается в ней с 1919 г., находился под судом за контрреволюцию. С исполкомом никакой связи не имеет, профдисциплину слабо соблюдает, общественной работы в местечке не ведет, политическое воспитание детям в школе не дает, далеко стоящий от советской власти, коллектив РКСМ2 имеет отношение к нему отрицательное.

б) Дежора Максим Спет [?]. С 1909 г. в школе, связь с виком3 слабая, союзную дисциплину выполняет казенно, но аккуратно. Пассивное участие в общественной работе, далеко стоящий от советской власти, детских вечеров в честь каких-нибудь праздников не устраивал, ликвидация религиозных предрассудков между крестьянами не ведется, занимается по предмету физико-математическому.

в) Палей Григорий Васильевич. В школе находится с 1912 г., в настоящее время является волкорреспондентом, заинтересованности в отношении устройства школы не наблюдается, связи с исполкомом не имеет, никакой общественной работы не проводит, далеко стоящий от советской власти, чувствуется старорежимный бюрократизм, старается с коллективом комалог4 подрывать работу, занимается по русскому языку.

г) Рычевский Михаил Осипович. Учительствует с 1893 г., абсолютно отсутствует какая бы то ни было связь с виком, общественной работы никакой не проводит, политическое воспитание детям не дает, союзной жизнью совершенно не интересуется.

д) Турцевич Екатерина Ульяновна. Дочь священника, учительствует с 1922 г., проявляет в школе религиозное тяготение, политическое воспитание детям не дает, профжизнью абсолютно не интересуется, далеко стоящая от советской власти. Преподает историю.

с) Малец Иван Данилович. Учит с 1909 г., сын крестьянина, дисциплинирован, член союза. Отношение к советской власти лояльное, в общественной жизни участие принимает, политической жизнью интересуется, старается воспринимать новые педагогические методы.

ж) Косменко София Семеновна. Учит с 1916 г., дочь священника, общее собрание посещает, никак общественной работы не проводит, к советской власти относится лояльно.

з) Кулинич Александра Кирилловна. Учитель с 1916 г., дочь крестьянина, союзные собрания посещает аккуратно, участия в общественной работе не принимает, к советской власти относится лояльно.

и) Старожинская Анастасия Ивановна. Учительствует с 1912 г., общее собрание союза посещает слабо, общественной работой не интересуется. в Брагинской школе всего как 3 месяца, работает, хорошо ее никто не знает.

к) Мигай Аркадий. Учит с 1919 г., сын священника, отсутствие интереса к союзной жизни, далеко стоящий от советской власти, в общественной жизни участия не принимает.

Сельские школы

Алексеевская школа

Орачевская Анна. Отношение к советской власти лояльное, в деревне никакого участия в общественной жизни не принимает, имеется грудной ребенок.

Селецкая школа

Слесаренко Иван. Сын крестьянина, принимает активное участие в культурной жизни и также в общественной работе, близко стоящий к советской власти.

Малейковская школа

Тарасевич Иван. Участия в общественной работе не принимает, далеко стоящий от советской власти, культурной жизнью в деревне не интересуется, имеются случаи дискредитирования ячейки РКСМ в деревне, учит с 1919 г.

Глуховская школа

Калиновская Александра. Учит с 1913 г., дочь кустаря, школой интересуется, общественной работы не проводит, в культурной жизни деревни участия не принимает, кроме постановки 2 детских спектаклей; далеко стоящая от советской власти.

Дублинская школа

Кострецкий Лука. Учит с 1908 г., заинтересованности в устройстве школы не наблюдается, политическое воспитание детям не дает, участия в общественной и культурной жизни не принимает, отношение к советской власти лояльное.

Ильичевская школа

Власенко Мария. Учит с 1915 г., дочь крестьянина, активное участие принимает в работе с сельским советом, отношение к советской власти лояльное, принимает участие в культурной жизни деревни. Активная шкработница.

Комановская школа

Снежко Лаврентий. Учит с 1908 г., в культурной и общественной жизни участия не принимает, халатное отношение к школе, отношение к советской власти лояльное, психически не нормальный.

Сперижская школа

Рослик Мария. Учит с 1910 г. дочь крестьянина, в последнее время замечается халатное отношение к устройству школы, в культурной и общественной работе участия не принимает, пассивное отношение к советской власти.

Угловская школа

Сидоренко Антонина. Учит с 1917 г., дочь кустаря, никакого участия в устройстве школ не принимает, общественной жизнью не интересуется, а культурной работой интересуется, отношение к советской власти лояльное.

Шкуратовская школа

Полещук Петр. Учительствует с 1901 г., отсутствует активность в устройстве школ, участия в культурной жизни не принимает, далеко стоящий от советской власти.

Лесневская школа

Павлова Анастасия. Учит с 1906 г., школой не интересуется, в культурной и общественной жизни деревни абсолютно никакого участия не принимает, далеко стоящая от советской власти.

Брагинская, первой ступени

Белобровик Василий Степанович, учительствует с 1899 г., обстановкой школы интересуется участие в общественной работе слабое, отношение к советской власти лояльное, союзные собрания посещает.

Касьменко Лидия Семеновна. Учит с 1918 г., дочь священника, в устройстве школы себя не проявила, участия в общественной работе не принимает, пассивное отношение к советской власти.

Кулинич Анастасия. Учит с 1919 г., дочь крестьянина, к школьному устройству относится халатно, участие в общественной работе принимает, но слабо, отношение к советской власти лояльное.

Романюк Максим Адамович. Учит с 1919 г., сын крестьянина, к школьному устройству относится халатно, участие в общественной работе принимает, но слабо, отношение к советской власти лояльное.

Ковалёвская школа, договорная

Коцубо Ефросинья. Учительствует с 1917 г., дочь крестьянина, интерес к школе имеется, в общественной работе активного участия не принимает, отношение к советской власти лояльное.

Соболевская школа, договорная

Казак Агриппина. Учительствует с 1917 г., к школе относится халатно, участия в общественной работе не принимает, отношение к советской власти лояльное.

<…>

  1. Что касается сельских школ, поручить пересмотр учителей и проведение двухнедельника просвещения <…>.

ДАГАГВ. Ф. 708, воп. 1, спр. 7, арк. 7-11 з адв.

Ликпункты по Брагинской волости на 25 октября 1924 г.

Название Когда

создан

Количество учащихся крестьян рабочих всех
муж. жен. всех
Алексеевский 20.10 1 3 4 4    
Брагинский

еврейский

19.10     40      
Богушевский 5.10 18 18 18    
Бурковский 18.10 8 11 19 19    
Глуховичский 20.10 11 8 19 19    
Дублинский нет св.            
Ильичский 15.10 16 24 40 40    
Спережский 18.10 5 10 15 15    
Храковичский 5.10 4 28 31 31    
Чемерисский 12.10 30 7 37 37    
Ст. Храковичский   36 27 63      
Микуличи   14   14      
Брагин   35 3 38      

ДАГАГВ. Ф. 708, воп. 1, спр. 17, арк. 57.

Уездному отделу народного образования, Беларусской5 секции. 14.04.25.

Сообщаю, что по приезде из курсов Белар. языка с 1 февраля в Черемисскую школу Брагинской волости в первых 2 групп занятия переведены на белорусском яз., а в остальных 2 гр. вводится как предмет. Дети очень заинтересовались, язык белорусский легок и доступен детскому пониманию. Посещаемость за последнее время 85%, причины непосещения уважительны. Учебниками снабжены на 100%. В Губоно сообщено еще месяц тому назад. Постановление граждан прилагаю, такой же экземпляр послан в Губоно.

Зав школой М. Мавродино 27.3.1925 г.

ДАГАГВ. Ф. 708 — оп. 1. Д. 17, л. 275.

ПРОТОКОЛ 3

Общего собрания граждан деревни Черемис Брагинской волости.

Председательствовал т. Кудренок.

На собрании присутствовало 200 чел.

Заслушав информацию шк. работника Мавродино о значении белорусского языка, легкости и доступности понимания детьми языка, граждане высказались, что действительно они белорусы и старики говорят на старинном языке, но они все-таки желали бы, чтобы дети их учились лучше на русском языке, как бы красивый язык, и к тому свыклись с этим языком. Больше говорили граждане, у которых дети еще не достигли школьного возраста. Много было разногласий. После долгих прений вынесли пожелание учить детей на русском языке, но и не препятствовать детям посещать школу, хотя и учат на белорусском языке.

20.02.1925 г.

ДАГАГВ. Ф. 708, воп. 1, спр. 17, арк 276.

ПРОТОКОЛ № 8

Общего собрания граждан деревни Чемерис Брагинской волости Речицкого уезда Гомельской губернии, состоявшегося мая 11 дня 1925 г.

На собрании присутствуют: мужчин 150 граждан, женщин — 17.

Под председательством Черетянки Прохора при секретарстве г. Герды.

Повестка дня

Об открытии школы на белорусском языке

Постановили: с открытием школы на белорусском языке отказываемся, так как это преподавание для наших детей является не понятным и искажение языка, и просим оставить школу на прежнем, русском, языке и преподавание на белорусском языке упразднить.

ДАГАГВ. Ф. 708, воп. 1, спр. 17, арк. 237.

[1] Прафсаюзы трактаваліся партыйнай палітыкай як «школа камунізму».

2 РКСМ — Рабоча-сялянскі саюз моладзі (камсамол).

3 Валасны выканкам.

4 Камсамол.

5 Такое написание в документе.

Аўтар: В.М. Мятліцкая
Крыніца: Брагинщина в контексте истории белорусско — украинского пограничья: сборник научных статей / редкол. А.Д. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Четыре четверти, 2018. — 142 с.: ил. Ст. 107-114.