Приметы и поверья в Ветковском и Добрушском районах Гомельской области Беларуси (на материалах экспедиций последнего десятилетия)

0
1027
Приметы и поверья в Ветковском и Добрушском районах Гомельской области Беларуси (на материалах экспедиций последнего десятилетия)

Зафиксированные во время фоль­клорных экспедиций фактические мате­риалы позволяют говорить о хорошей со­хранности и большой популярности среди населения Ветковского и Добрушского районов Гомельской области таких малых фольклорных жанров, как приметы и по­верья, которые традиционно передаются из поколения в поколение в виде вербаль­ных клишированных образований и от­ражают специфику мировосприятия, эсте­тические особенности и этические нормы жителей этой части Беларуси, дают воз­можность оценить важность традицион­ного народного мировоззрения и его му­дрость.

Приметы и поверья, зафиксированные на территории Ветковского и Добрушско­го районов, отличаются функционально­семантическим разнообразием:

— защитные (от плохой погоды и сти­хийных бедствий («Забараняецца да Благавешчання агарод гарадзіць, бо із-за гэтага засуха будзе» (д. Тереховка До­брушского р-на), упадка в хозяйстве («На Раждзяство хазяїн не доўжан выходзіць з хаты, штоб не падохлі яго авечкі» (д. Присно Ветковского р-на); «Нельга, каб на пустым стале ляжаў адзін нож, бо не будуць вясціся грошы» (д. Васильев­на Добрушского р-на) и других неприят­ностей («Каб ведзьма не змагла прайсці з хлеў, пад браму клалі замкнуты замок ці ставілі венік дагары нагамі, уверх мяцёлкай» (д. Сивинка Ветковского р-на));

— лечебно-профилактические (для здо­ровья человека, животных («Чтобы из­бавиться от бородавок, берут льняную нитку, завязывают на ней столько узел­ков, сколько бородавок и закапывают нитку в землю. Когда нитка сгниёт, тог­да и бородавка исчезнет» (д. Запрудовка Добрушского р-на); «На Юр’я да сонца трэба выгнаць кароў, каб здаровыя былі» (д. Золотой Рог Ветковского р-на));

— продуцирующие (для благополу­чия в хозяйстве («Каб быў уpaджайны год, трэба, калі грыміць гром, «спіной печ падымаці», тэта значыць, спіной па пячы церціся, робячы выгляд, что хочаш печ падняці» (д. Запрудовка Добрушско­го р-на));

— предсказывающие (о здоровье («Калі хворы чалавек убачыць на плоце сароку, ён хутка выздаравее» (д. Круговец До­брушского р-на), надвор’і («Бароны каркаюць — навальніцу клічуць» (д. Кру­говец Добрушского р-на); «Калі на небе многа звёзд, значыць, будзе цёплы дзень» (г. Ветка)), урожае («Сильная раса на Івана — к урожаю гуркоў» (г. Добруш); «Калі днём пагода добрая на Ражаство — тэта будзе неўражайны год, галодны, а калі снег падае — летам будзе багаты ура­жай» (д. Шерстин Добрушского р-на)) и др.).

Многие приметы и поверья приуро­чены к различным календарным празд­никам и органично существуют в них («Еслі ў Піліпаўку снегу нет, то зімы нет» (д. Шерстин Ветковского р-на), «Каб куры не бегалі несціся к суседу, іх на Грамніцы кармілі ў вобручу, знятым з дзежкі» (д. Сивенка Веткаўского р-на); «Ад Соракаў, еслі Соракі ў цёплы дзень, то яшчэ будзе сорак па закону марозаў» (д. Даниловичи Ветковского р-на); «У Чысты чацвер усё прыбіралі ў доме і дварэ» (д. Золотой Рог Ветковско­го р-на); «На Юрьев день росу цедилка­ми собирать надо, чтобы коровы молоко хорошо давали» (д. Носовичи Добруш­ского р-на); «Перед Троицей раскапы­вали родник, пели песни и кувыркались возле него — на дождь» (д. Носовичи Добрушского р-на); «Колосья носили свя­тить на Спаса (19 августа). На Маковье светили полынь» (д. Носовичи Добруш­ского р-на)) и др. Календарные приме­ты и поверья представлены следующими группами:

— приметы и поверья о жизни и здоро­вье людей («На втарую куццю палілі кастры і скакалі чэраз агонь, штоб здаровыя былі» (д. Огородня Добрушского р-на); «Трэцяя куцця на Храшчэнне. Уранні бегаюць усе за вадой пасвяцонай у царкву. Прынясуць з царквы, адап’юць, каб не балець, а тую, што астанецца, хаваюць. Як хто забалее, так ваду тую піць даюць» (д. Новый Мир Ветковского р-на); «Калі прачыналіся (раніцай), то акуналі яйкі ў ваду, і дзеці вадзілі яйкамі па свайму целу, па шчоках, каб былі здаровы, каб шчокі былі розавенькія і самі крэпенькія» (г. Добруш));

— приметы, поверья и связанные с ними магические действия об обеспечении благополучия в хозяйстве («Кашу з куцці нада скарміць курам — добра несціся бу­дуць» (д. Присно Ветковского р-на); «На другі дзень (14 студзеня), уранні часоў у сем-восем, дзеці ішлі засяваць. А эта зярно хазяйка не ўбірае да вечара. Вечарам яна вымятае і дає курам, штоб харашо неслісь» (д. Знамя Добрушского р-на));

— приметы и поверья об обеспечении и сохранении хорошего урожая («Увечары перад Саракамі хазяйкі ca склепаў уносяць у хату карзіну з бульбай, а назаўтра, на Саракі, нясуць назад у склеп і рассыпаюць па ўсёй бульбе, якую будуць сеяць. Каб ураджай быў па 40 бульбін з адной» (г. п. Тереховка Добрушского р-на));

— поверья о способах защиты от неблагоприятного воздействия знаха­рей, колдунов, окружающей среды, («На Юр’я кароў выганялі веткай ліпы, каб ніхто малако не забраў. А то жэншчыны такія ёсць, яны могуць і забраць, каб наўрадзіць» (д. Золотой Рог Ветковско­го р-на); «Калі была граза, вербачку свечаную, на якой кветачкі дзелалі, цвяточкі знімалі і палілі іх сярод хаты. Рабілі тэта для таго, каб гром не ўдарыў нікуды» (д. Круговец Добрушского р-на); «Пер­вый дзень, кагда выганяюць скот, пастухі не ядзяць, штоб усё лета ў стадзе не было ніякіх здарэнняў, штоб волкі не напалі на стада» (д. Усохская-Буда Добрушско­го р-на));

— приметы о погоде («Ад Соракаў, еслі Соракі ў цёплы дзень, то ад Соракаў яшчэ будзе сорак (па закону) маразоў» (д. Да­ниловичи Ветковского р-на); «Ламаюць ветачкі клёну і перад Тройцай, не на Тройцу, а перад Тройцай. Еслі ветачка клёну завяла за суткі, значыцца, лета будзе су­хое, а еслі не завяла — будзе даждлівае» (д. Шерстин Ветковского р-на)).

Большое количество исследуемых нами малых фольклорных жанров свя­зано с семейными обрядами, в рамках которых можно выделить следующие тематические группы примет и поверий: свадебные («Перад нявестай і жаніхом клалі рушнік, а пад рушнік расчэплены замок. Калі яны праходзілі па рушніку, баба брала замок, замыкала яго і аддавала жаніху, а ключ нявесце, шоб не разлучаліся» (д. Круговец Добрушско­го р-на); «Маладых садзілі ў пачотным месце на кажух, каб жыццё было багатае» (д. Глыбовка Ветковского р-на); «У пост маглі ісці замуж толькі ўдовы, а дзеўкі не маглі» (д. Золотой Рог Вет­ковского р-на)), родильно-крестильные («Цяжарнай жанчыне забаранялася біць жывёлу, бо у дзіцяці застанецца пляма на тым месцы, куды ўдарыць жывёлу будучая маці. Цяжарнай жанчьіне заба­ранялася падымаць рукі ўгару, бо можа нарадзіцца дзіця, абмотанае пупавінай» (д. Васильевка Добрушского р-на); «Кагда баба ражае, усе вузлы развязваюць і замкі адпіраюць, каб аблегчьщь мукі» (д. Колбовка Ветковского р-на)), похо­ронные («До сорокового дня душа покой­ника летает по земле. Если в дом влетает бабочка, шмель, пчела — это душа. После сорока дней душа улетает на небо. Если на сороковой день падает ложка во время поминального обеда, значит, умрет еще кто-то из близких» (д. Запрудовка До­брушского р-на)).

В свадебной обрядности существует большое количество примет и поверий, приуроченных к разным этапам свадьбы: сватанью («У сваты хадзілі не ў пост» (г. Добруш); выпечке коровая («Па прыкметах, калі каравай палучыцца харошы, то і жыццё будзе добрым. А калі выпячэцца плоха, то — бяда! Калі расколецца каравай — маладыя не будуць умесце» (в. Жгунь Добрушского р-на); венчанию («Калі маладыя ідуць з цэрквы і начынаецца дождж, то аны будут багатыя, харашо будут жыць» (г. Ветка); соб­ственно свадьбе и послесвадебной части («Шубу выварачваюць, штоб багатыя былі» (в. Баршчоўка Добрушского р-на); «На другі дзень госці бялілі печку, каб жыццё маладых було светлае і чыстае, як пабеленая печ» (д. Носовичи Добрушско­го р-на)).

Ряд тематических функционально-семантичских групп запретов, примет, по­верий и связанных с ними магических действий целесообразно выделить в ро­дильно-крестильном комплексе:

— запреты для беременных («Нель­зя ў празнікі секчы нічога тапаром, бо ў дзіця будзе губа рассечаная, асобенна еслі на пароге секчы»; «Удзіўляцца нель­зя з некрасівага ці інваліда, бо дзіцё буд­зе такое ж» (д. Даниловичи Ветковско­го р-на));

— правила для лёгких родов («Еслі дзеўка дома ражала, тагда всягда адкрывалі вокны, і дзе які замок, каб усё чыста было адкрыта» (д. Старое Село Ветковского р-на); «Калі баба ражае, усе вузлы развязваюць, замкі адкрываюць, каб аблегчьщь мукі. Для лёгкіх родаў сцялілі штаны мужчыны на парозе і бярэменная павінна была пераступіць праз іх, для лёгкіх родаў» (д. Перерост Добруш­ского р-на));

— запреты и правила, которых должна придерживаться женщина и её родные, чтобы избежать сглаза и плохой судьбы для ребёнка («Калі нараджаецца дзіця, то яго нельга нікому паказваць сорак дней, штоб яно не балела, штоб злое вока не глянула» (г. Ветка); «На працягу трох дней пасля нараджэння дзіцяці ніводны з членаў сям’і абсалютна нікому нічога не аддалжаў, каб нечаянна не аддаць долю нованароджанага» (д. Кирово Добруш­ского р-на));

поверья о крёстных родителях («Дзеўкі з удавольствіям хадзілі хрысціць, патаму што кагда рабёначак начне хадзіць, ана замуж пайдзе» (д. Старое Село Ветковского р-на); «Ніколі не выбіралі кумоў з адзінакавымі імёнамі. Мужа і жонку ніколі не бралі ў кумоў. У хросных можна браць толькі хрышчоных. Калі выбіралі кумоў, адказвацца нельга было, лічылася грэхам. Калі завуць кумоў, робяць тэта стоячы, каб дзіця навучылася хутчэй хадзіць» (д. Перерост Добрушского р-на)).

Во время полевых экспедиций по Добрушскому и Ветковскому районам запи­сано много примет и поверий, которые существуют вне обрядов. Среди них вы­деляются следующие тематические груп­пы: женские («Калі маладая дзяўчына мые мост і разлівае шмат вады — муж будзе п’яніца. Калі на галаве ў дзяўчыны доўга сохнуць валасы пасля мыцця — муж будзе п’яніца» (д. Круговец Добрушско­го р-на); «Калі дзеўка навіває пачатак туга і крэпка, то добра будзе жыць з му­жам» (д. Яново Веткавского р-на); по­годные («Салавей усю ночь паёт — будзе дзень ясны. Вераб’і гамоняць — такса­ма сонца будзе» (г. Добруш); бытовые («Чорныя жукі, крысы, мураўі — к высяленню. Калі ca стала выціраеш бумагай — быць шуму (сварцы) у хаце» (д. Васильевка Добрушского р-на); «Калі выходзіш з дому і зачэпішся, ско­ра будзеш там зноў» (д. Яново Веткавсого р-на)) и др. Безусловно, следует разграничивать приметы и поверья на те, которые созданы на основе реальных наблюдений и рациональных выводов, и те, в основе которых лежит не опыт, а мифологические представления, по­скольку явления окружающего мира для представителей древнего общества имели несколько иное значение, чем для нас: для нас они — объекты восприятия, для наших предков — субъекты, на которые направлены мысли и действия. На уров­не художественной стуктуры для текстов примет и поверий характерны метафоризация, персонификация, символизация, широкая представленность параллелиз­мов, повторов однокоренных слов, звуко­вых ассоциаций. Очевидно, что запреты, правила, приметы и поверья и связанные с ними магические действия отражают отношение человека к оружающему миру и определённые морально-этические нор­мы, иллюстрируют органичное единство иррациональных и прагматических дей­ствий, основанных на народном практи­ческом опыте и знаниях.

* В статье использованы материалы фольклорного архива кафедры белорусской культуры и фольклори­стики УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины».


Автор:
Елена Кастрица
Источник: Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник  наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 265-268.