Православная церковь на Лоевщине в документах Государственного архива Гомельской области

0
878
Православная церковь на Лоевщине в документах Государственного архива Гомельской области

Положение православной церкви в Беларуси в ХХ столетии долгое время оставалось малоизученным. С начала 1990-х гг. внимание к истории христианства стало более пристальным, возрос интерес исследователей к архивным документам.

В Государственном архиве Гомельской области на хранении находятся документы, отражающие взаимоотношения церкви и государства, положение православной церкви в Гомельском регионе после Октябрьской революции 1917 г.

Сведения о строительстве церквей в м. Лоев относятся к XVIII в. Известно, что в 1746 г. была построена деревянная Свято-Троицкая церковь, а в 1759 г. возведена деревянная Свято-Николаевская церковь [1, с. 44].

ВдокументахархивногофондаЛоевскогорайонногоагентствагосударственного страхования имеется дело Троицкой церкви м. Лоев, в которое включены документы за 1920-е гг., содержащие информацию о здании и имуществе церкви. Например, в страховой ведомости строений имеется следующее ее описание: «Троицкая церковь деревянная из бревен 3 вершка, ошелеванная, на каменном фундаменте, покрытие железное, отопления нет. Караульное помещение для церковного сторожа из бревен 4 вершка, на каменном фундаменте, крыша железная, отапливается». Троицкая церковь размером 280 кв. м располагалась на Базарной площади [2]. Самым дорогим имуществом церкви значится деревянный золоченый четырехъярусный иконостас. В описи имущества Свято-Троицкой церкви на 1929 г. указано, что в архиве церкви находятся исповедные ведомости, которые ведутся с 1796 г., богослужебный журнал с 1870 г., приходно-расходные книги с 1796 г., библиотека включала «полный круг богослужебных книг (60 томов)» и др. [2, л. 14-16].

С 1918 г., когда церковь была отделена от государства, советская власть разрабатывала и внедряла различные методы борьбы с религией. Тяжелые испытания выпали на долю духовенства всей страны с началом коллективизации. Не стала исключением и Лоевщина. К началу Великой Отечественной войны церкви м. Лоев были закрыты.

В 1930 г. председатель Лоевского районного исполнительного комитета Гомельского округа пишет письмо в НКВД БССР следующего содержания: «Цэнтр раёну, м. Лоеў, адчувае надзвычайную патрэбу ў памяшканнях пад культурныя установы. Няма адпаведнага нардому, клюбы піанэраў і камсамольцаў юцяцца ў кутках, якія зусім не адпавядаюць умовам працы, як па свайму размеру, так і па санітарна-гігіенічным умовам. Школы таксама знаходзяцца ў гнілых і халодных будынках. І гэта ў той час, калі ў м. Лоеве высіцца дзьве царквы і гэтыя ачагі цемры прадстаўляюць велікалепныя памяшканні. Адна з іх, пад назваю «Троіцкая» уже даўно зачынена, як ня маючая папа, які пачаў прабуждзеньне ад папоўскага ўсыплення, якое выразілась у массавых пастановах і падпісках аб зачыненьні, яшчэ ў мінулым годзе, пакінуў апошнюю і намесьніка ня будзе мець у віду массавых пастаноў агульных сходаў і падпісак аб аддачы гэтага будынка пад культурныя ўстановы і ў гэтым годзе, якія вынесены ўсімі выбарчымі сходамі м. Лоева пры перавыбарах саветаў амаль што аднагалосна і к таму падтрыманы больш як 1000 подпісамі, і дэлегацыямі ад калгасных, піянерскіх і школьных мас к З’езду аб паскарэньні гэтае справы» [3, л. 5].

25 марта 1931 г. президиум Лоевского районного исполнительного комитета принимает решение № 168 о закрытии Троицкой церкви в м. Лоев. В решении сказано:

«На падставе пастановы Цэнтральнай каміссіі па адлучэньні царквы ад Дзяржавы ад 5 сакавіка 1931 года аб здавальненьні настойлівых запатрабаваньняў большасці працоўных мас аб перадачы царквы пад культурныя ўстановы, із’яць царвку пад назвай «Троіцкая».

Із’яцьце царквы правесьці 26 сакавіка 31г.

Для правядзеньня із’яцьця царквы скласьці камісію ў наступным складзе: 1) ад РВК, т. Радзьвіновіча, 2) ад Райфо, т. Цалубінскага, 3) Інспектуры Асьветы, т. Стасевіча, 4) прыгласіць у склад камісіі прадстаўніка ад рэлігійнай абшыны старасту гэтай царквы, гр. Карпенка.

Прапанаваць каміссіі маёмасьць зачыненай царквы перадаць наступным парадкам:

А) усе мэталевыя рэчы: звоны і іншыя перадаць як металалом для скарыстаньня ў прамысловасці.

Б) маемасць магучую быць скарыстанай для культасветных мэт: вопратка, парча і інш. перадаць Нарасьвеце для скарыстаньня як дэкаратыўную маемасць.

В) астатнюю маемасць, якая мае выключна рэлігійная значэньне: абразы і інш. перадаць застаўшайся цэркві (Нікалаеўскай).

 1. Абавязаць т. Васількова прадставіць у распараджэньне камісіі 10 падвод для вывазкі маемасьці.
 2. Даручыць тэхніку Кратовічу саставіць праэкт і прыступіць да перабудовы царквы пад культурныя асьветныя ўстановы не пазней 10 красавіка» [3, л. 8].

Лоевским райисполкомом 31 марта было принято еще одно решение, касающееся имущества церкви, которое определило передачу металлолома заводу «Пролетарий». Надо отметить, что Свято-Троицкая церковь имела 6 колоколов весом 38, 18, 6, 4, 1 и 1,5 пуда, всего 68,5 пудов. Также этим решением предусматривалась передача здания церкви для переоборудования под школу [3, л. 9].

О судьбе Свято-Николаевской церкви до войны упоминается в прошении приходского совета Лоевской Свято-Троицкой церкви к председателю Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР П. Карпову, которое датируется 3 декабря 1945 г. Из письма: «В дореволюционное время в пос. Лоев имелось две церкви и два притча, но в 1931 году обе церкви были разорены, причем из одной на том же месте была выстроена школа, а другую разобрали и употребили часть на постройку дома для милиции, а остальное разошлось куда попало. Во время немецкой оккупации нам было разрешено занять какое-либо здание под церковь, что и было сделано. После изгнания немцев, нас выгнали из помещения, и мы остались без церкви. И два громадных здания заняли под школу…» Также в письме приходской совет упоминает пострадавшее в годы оккупации здание, принадлежащее общине, которое верующие просят оставить им в пользование [4, л. 4-5]. Ответ на прошение, как и на обращения к уполномоченному по Гомельской области, приходской совет так и не дождался. Об этом свидетельствует письмо священника Лоевской церкви Колесникова (священник Колесников Иулиан Никодимович, 1878 года рождения, уроженец с. Барбаров Наровлянского района, назначен на служение в Лоевскую православную общину указом архиепископа Василия от 22 августа 1945 г.) уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР по БССР Лобанову, в котором он упоминает о том, что неоднократно обращался к уполномоченному по Гомельской области Горелову с просьбами о передаче верующим здания (бывшего церковного дома) «без крыши, без окон, без дверей и пола» [4, л. 8-9]. Настоятель Свято-Троицкой церкви обращался и в Лоевский райисполком по поводу строительства церкви, но разрешение на пользование и строительство здания церкви получено не было.

10 января 1947 г. был заключен договор об аренде частного дома по адресу: ул. Комсомольская, д. 43 «под церкву на один год для молитвы» [4, л. 13].

29 января 1947 г. было зарегистрировано религиозное общество Русской православной церкви в г.п. Лоеве [4, л. 1]. В марте 1947 г. настоятелем Свято-­Троицкой церкви м. Лоев был назначен Секач Григорий Яковлевич [4, л. 17]. Григорий Яковлевич Секач родился 15 сентября 1904 г. в д. Акулинка Михалковской волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1924 г. он окончил четырехклассную школу в г. Мозыре, а в 1927-1929 гг. являлся псаломщиком при Мозырском Свято­Успенском соборе. В 1930 г. Г.Я. Секач был обвинен в контрреволюционной деятельности и приговорен к 5 годам высылки, которую отбывал на Кольском полуострове. По окончании установленного срока наказания он поселился в г. Речица Гомельской области. В 1939 г. Г.Я. Секач вместе с семьей переехал в Гомель и до начала Великой Отечественной войны работал поваром в ресторане водного транспорта. Летом 1941 г. Григорий Яковлевич вернулся в Речицу, где был избран старостой Свято-Троицкого храма, открытого при содействии немецкой оккупационной власти [4, л. 23]. Сложный жизненный и служебный путь Г.Я. Секача подробно изложен в статье А. Слесарева «Основатель «Серафимо-Геннадиевской» ветви катакомбной церкви «схимитрополит» Геннадий (Секач)» [5].

Переехав в Лоев, священник Григорий Секач активно приступил к возведению нового молитвенного дома, который был построен в течение полугода. В мае 1947 г. Лоевский райисполком и уполномоченный по делам РПЦ по Гомельской области Цуканов направили пакет документов в Совет по делам РПЦ при СМ БССР с ходатайством о ликвидации Лоевской религиозной общины. В решении Лоевского райисполкома от 13 мая 1949 г. № 300 было указано: «Исполком Лоевского районного совета депутатов трудящихся отмечает, что в январе 1947 года Лоевская церковно-православная община без ведома райисполкома и без разрешения уполномоченного по делам церкви по Гомельской области, самовольно построила маленький дом и, несмотря на запрещение, постепенно расширяла его, превратив в подобие церкви (снимок прилагается). Для строительства так же самовольно захвачена земля госфонда. Организацию самовольного строительства и расширения церкви возглавил поп-самозванец Секач, бывший уголовный преступник, совершенно не имеющий образования священника. Секач систематически нарушает существующий порядок отправления религиозных культов, самовольно посещает колхозы, организовывает в колхозах богослужения, срывая выполнение сельскохозяйственных работ и направляя свои действия против мероприятий, проводимых местными органами власти. Кроме того, Секач ведет антисоветскую агитацию среди взрослого населения и особенно среди детей-учеников. В результате чего появились случаи посещения детьми богослужений и распространения детьми различных антисоветских и религиозных писем.

«Исходя из вышеизложенного исполком Лоевского районного совета депутатов трудящихся решил:

Разрешить Лоевскому райисполкому закрыть церковь в Лоеве,

Попа церкви Секача, ведущего антисоветскую деятельность, выселить из пределов района,

Помещение Лоевской церкви передать в ведение райисполкома для использования его для районной библиотеки» [4, л. 68].

Рассмотрев дело Лоевской религиозной общины, Совет по делам РПЦ при СМ БССР отклонил решение Лоевского райисполкома, считая этот вопрос преждевременным.

13 марта 1950 г. священник Григорий Секач был переведен настоятелем Свято-Николаевского храма д. Огородня-Гомельская Добрушского района. Новым настоятелем Лоевского Свято-Троицкого молитвенного дома был назначен священник Александр Сегень [4, л. 24]. Сегень Александр Данилович родился 3 марта 1907 г. в с. Шишово Каменецкого района Брестской области, сын священника. В 1942-1946 гг. проживал в Гродно, где служил псаломщиком, вначале при соборе, а затем Владимирской церкви. С января 1946 г. работал в канцелярии епископа Гродненского и Лидского Варсонофия. С 1944 по 1946 гг. учился заочно в Гродненском пединституте, закончил два курса. В 1946 г. поступил в Одесскую духовную семинарию, где проучился 1946/1947 учебный год. В 1947-1948 гг. работал псаломщиком в с. Константиновка Николаевской области. В 1948 г. поступил в Минскую духовную семинарию в Жировичах, которую закончил в 1949 г. [4, лл. 27-27 об.].

Священник Александр Сегень не долго занимал должность настоятеля Лоевского молитвенного дома, так как, преследуя цель вернуть свое прежнее место служения, Григорий Секач развернул широкую кампанию по сбору подписей в свою поддержку, одновременно пытаясь дискредитировать нового настоятеля. Коллективные обращения лоевских прихожан, насчитывавшие до нескольких сот подписей, направлялись Архиепископу Минскому и Белорусскому Питириму и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. Назначенная Архиепископом Питиримом следственная комиссия, возглавленная священником Петром Бычковским, пришла к заключению, что все обвинения, воздвигнутые на священника Александра Сегеня сторонниками прежнего настоятеля, являются клеветническими и не имеют под собой реальных оснований. Результаты работы епархиальной следственной комиссии во всей полноте подтвердили наличие в деятельности священника Григория Секача многочисленных нарушений как церковных канонов, так и советского религиозного законодательства. Ставшая после этого очевидной невозможность его возвращения в Лоев значительно обострила накал страстей среди прихожан местного храма. Категорическое неприятие ими нового настоятеля побудило Архиепископа Питирима перевести священника Александра Сегеня на другой приход.

Настоятелем Лоевского молитвенного дома был назначен 9 июня 1951 г. священник Петр Латушко [4, л. 54]. Латушко Петр Константинович родился в 1930 г. в д. Слобода Смолевичского района Минской области, учился в Слободской средней школе, закончил в 1951 г. Минскую духовную семинарию и был назначен митрополитом Питиримом настоятелем Лоевской церкви. В Лоеве проживал по адресу: ул. Пролетарская, 43 [4, лл. 56-56 об.].

В отчете за 1958 г. уполномоченный Совета по делам РПЦ при СМ СССР по Гомельской области В. Лобанов охарактеризовал священника П.К. Латушко «активным церковным деятелем». Во время своей работы в Лоевской церкви он «сделал ряд ремонтно-строительных работ и привел молитвенной дом в надлежащий церковный вид. Так, в 1952 г. он «самовольно расширил молитвенный дом на 35 кв. м и довел его до 100 кв. м (с алтарем). В 1955 году Латушко также самовольно пристроил с боку алтаря капитальную пристройку (пономарку) <.> Кроме того Латушко достал где-то <…> кровельное железо, которым покрыл крышу молитвенного дома. Приобрел немало разной церковной утвари, создав тем самым такое же благолепие, какое имеется в типовых церквях <…> Будучи активным и энергичным церковником, он весьма активизировал религиозную деятельность среди верующего населения, которые в большом количестве посещает молитвенный дом, а во все большие религиозные праздники бывает многолюдно.» [6, л. 40]. В Лоевский молитвенный дом приезжало немало верующих из деревень, расположенных за Днепром на территории Украины. Латушко Петр Константинович систематически проводил необходимые требы на дому у верующих, перемещаясь по району на собственном мотоцикле. Уполномоченный отмечает, что «Церковную службу и образ жизни он ведет так, что верующие не нахвалятся им и жертвуют для него много сельхозпродуктов, хотя у него имеется своя корова, держит свинью и кур» [6, л. 41]. Доход Лоевского молитвенного дом за 1959 г. от продажи свечей, просфор, крестиков, икон, исполнения треб, пожертвований составил 49 381 руб. В отчете такой доход характеризуется уполномоченным как «значительный» [7, л. 10]. По мнению уполномоченного, высокие доходы Лоевского молитвенного дома обусловлены тем, что это единственная церковь в районе.

В дни престольных праздников священник Латушко П.К. проводил торжественные службы с участием других приходских священников. Например, в 1958 г. в честь церковного праздника, который отмечался на 10 пятницу после Пасхи (десятуху) были приглашены священники: Попович Андрей из Носовичского молитвенного дома, Зылевич Василий из Ямпольской церкви, Мисеюк Иван из Речицкого молитвенного дома и бывший благочинный Кротт Михаил. Кроме Мисеюка Ивана все участвовали в церковной службе [7, л. 15].

Церковное имущество Лоевской Свято-Троицкой церкви на 1 августа 1960 г. включало:

 1. Св. Престол 1
 2. Облачения для Престола 3
 3. Скатерти 4
 4. Св. Антиминс 1
 5. Напрестольные Евангелия 3
 6. Напрестольные кресты 3
 7. Дарохранительница 1
 8. Дароносица 1
 9. Жертвенник 1
 10. Облачения для жертвенника 2
 11. Чаши 2
 12. Дискосы 2
 13. Звездицы 2
 14. Лжицы 2
 15. Копие 2
 16. Покровцы и воздух в комплектах 3
 17. Семисвечник 1
 18. Запрестольный крест 1
 19. Ковшики 2
 20. Блюдца 2
 21. Трехсвечник Пасхальный 1
 22. Подсвеник выносной (пономарский) 1
 23. Венцы обручальные 2
 24. Св. Плащаница (спасителя) 1
 25. Св. Плащаница (успения Б.М.) 1
 26. Гроб под Плащаницы 2
 27. Иерейские облачения 12
 28. Аналои 2
 29. Облачения для аналоев 4
 30. Шкаф для облачения 1
 31. Шкафчик 1
 32. Занавеси для царских врат 2
 33. Голгофа 1
 34. Подсвечников 5
 35. Хоругви в парах 2
 36. Кадило 2
 37. Паникадило 1
 38. Литийное блюдо 1
 39. Иконы в Алтаре 25
 40. Иконы в иконостасе 10
 41. Иконы по церкви 45» [4, л. 87].

В ноябре 1961 г. в Лоевскую церковь было передано имущество закрытого Шарпиловского молитвенного дома [4, л. 108]. В этом же году 1 октября согласно указу архиепископа Минского и Белорусского Варлаама настоятелем Свято­Троицкой церкви в г.п. Лоев был назначен протоиерей Мисеюк Иоанн Иванович, 1924 г.р., который перемещался с должности настоятеля Свято-Успенской церкви г. Речицы.

3 сентября 1964 г. указом архиепископа Минского и Белорусского Сергия на служение настоятелем в Свято-Троицкую церковь г.п. Лоев назначается настоятель Свято-Успенской церкви г. Калинковичи священник Повный Петр Захарьевич [4, л. 131]. В следующем году в молитвенном доме был произведен ремонт, оборудовали «крестилку», произвели покраску икон и иконостаса бронзой, алюминиевой и эмалевой красками. На это израсходовали более 150 рублей. Оборудование «крестилки», ее утепление способствовало тому, что увеличилось число крещений детей в течении всего года. Так, за 1964 г. было окрещено 172 человека, а за 1965 г. — 181 [8, л. 27]. 15 апреля 1970 г. настоятелем в Свято­Троицкую церковь г.п. Лоев был назначен настоятель Свято-Николаевской церкви с. Старая-Белица Гомельского района протоиерей Соколовский Владимир Корнильевич [4, л. 148].

24 июня 1970 г. указом архиепископа Минского и Белорусского Антония на служение настоятелем в Свято-Троицкую церковь г.п. Лоев назначается новый настоятель протоиерей Мандрик Михаил Алексеевич, который был освобожден от служения настоятелем Свято-Николаевского молитвенного дома с. Носовичи Добрушского района [4, л. 151]. Его жена Мандрик Валентина Васильевна служила псаломщицей при церкви.

В 1970-е годы посещаемость Лоевского молитвенного дома в праздничные дни составляла до 1000 верующих. Обрядность по сведениям уполномоченного по Гомельской области определялась, например, следующими цифрами: в первом полугодии 1973 г. по данным ЗАГСов в Лоевском районе родилось 173 ребенка, крестили в Лоевском молитвенном доме — 66, умерло по данным ЗАГСов 113 человек, заочных отпеваний совершено 13 [9, лл. 119, 122].

В связи с начавшейся в стране перестройкой происходит переориентация политики государства в направлении сотрудничества с церковью. Наиболее явно изменения проявились после встречи Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода в 1988 г., воспринятой верующими как подтверждение лояльности партийно-советского аппарата к русской православной церкви. Перестройка государственно-церковных отношений вызвала у активной части верующих стремление восстановить ранее снятые с регистрации религиозные объединения, вернуть верующим пустующие культовые здания, капитально отремонтировать и реконструировать молитвенные дома и храмы.

19 февраля 1990 г. протоиерей Мандрик обратился в Лоевский райисполком и к уполномоченному Совета по делам религий по Гомельской области с заявлением, в котором указывалось, что молитвенный дом «с течением времени значительно обветшал и пришел в негодность». В связи с чем религиозное общество просило разрешить постройку нового здания церкви [4, л. 151]. Рассмотрев представленные документы, Гомельский облисполком направил представление в Совет по делам религий при СМ СССР, в котором сообщил о своем согласии на строительство в г.п. Лоев нового здания церкви по улице Кооперативная, 13 [4, л. 193].

Постановлением Совета по делам религий при Совете Министров СССР от 28 июня 1990 г. религиозному обществу русской православной церкви в г.п. Лоев разрешено строительство нового культового здания взамен старого, пришедшего в ветхое состояние [4, л. 199].

Источники и литература:

 1. Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 2, кн. 2. Гомельская вобласць / С.В. Марцэлеў; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 520 с.: іл.
 2. Государственный архив Гомельской области (далее ГАГом). — Ф. 924. Оп. 1. Д. 2.
 3. ГАГом. — Ф. 509. Оп. 1. Д. 258.
 4. ГАГом. — Ф. 1354. Оп. 5. Д. 49.
 5. Слесарев А. Основатель «Серафимо-Геннадиевской» ветви катакомбной церкви «схимитрополит» Геннадий (Секач) // Сектоведение. — 2012. — Том 2, с. 112-147.
 6. ГАГом. — Ф. 3441. Оп. 2. Д. 14.
 7. ГАГом. — Ф. 3441. Оп. 2. Д. 20.
 8. ГАГом. — Ф. 1354. Оп. 5. Д. 83.
 9. ГАГом. — Ф. 1354. Оп. 5. Д. 102.

Автор: З.А. Александрович
Источник: Днепровский паром. 2017 г. Международных историко-краеведческих чтений «Днепровский паром» (8-9 августа 2017 г., г. Лоев). Ст. 102-109.