Пагромныя акцыі атамана Галака ва ўпрыняцці гамяльчан

0
650
Пагромныя акцыі атамана Галака ва ўпрыняцці гамяльчан

Прыведзеныя ніжэй дакументы датычаць найбольш складанай і балючай праблемы паўстанцкага антыбальшавіцкага руху — праяў антысемітызма, які часам выліваўся ў крывавыя яўрэйскія пагромы. Матэрыялы з’яўляюцца непасрэднай рэакцыяй на пагромныя акцыі, здзейсненыя атрадам атамана Галака вясной 1921 г. у беларуска-украінскім памежжы.

Дакументы сведчаць, што пагромная дзейнасць сур’езна занепакоіла палітычныя сілы рэгіёна і ўзрушыла грамадскую думку, прымушала шукаць тлумачэнне антысемітызма, як і меры супрацьдзеяння пагромам.

Першы дакумент уяўляе сабой пратакол аб’яднанага пасяджэння Гомельскага гарадскога савета з прадстаўнікамі фабрычна-заводскіх камітэтаў і шматпартыйным актывам горада, сабранага непасрэдна пасля пагромных дзеянняў у мястэчку Радуль у чэрвені 1921 г. Нягледзячы на аддаленасць месца падзеі, яна абумовіла надзвычайны характар пасяджэння і сабрала шматлікую аўдыторыю, што сведчыла пра вастрыню сітуацыі. У нарадзе прынялі ўдзел найбольш актыўныя і ўплывовыя персоны: старшыня губвыканкама Пястун, старшыня Гомельскага губернскага суда Ісак Драгунскі, мясцовыя сіянісцкія і меншавіцкія лідэры. Дакумент цікавы і тым, што выяўляе тэндэнцыю да манапалізацыі бальшавікамі палітычнай ўлады: не будучы здольнымі належна абараніць ахвяр пагромаў, яны ў той жа час не дапускалі рэалізацыі ініцыятыў іншых партыйных сілаў, хаця ў гэты час яшчэ захоўвала дыялог з імі.

Другі матэрыял мае паходжанне з апазіцыйнага бальшавікам лагеру. Ён ўяўляе сабой фрагмент з успамінаў генерала царскай, а затым Чырвонай арміі Ірадзіёна Данілава, які апынуўся ў Гомелі ў 1921 г. з мэтай нелегальна перайсці савецка-полькую мяжу і пакінуць «бальшавіцкі рай». Паведамленне генерала мае характар пераказу са слоў відавочцаў аб дзейнасці Галака ў цэлым і яго пагромных дзеянняў. Гэты дакумент дае яскравае ўяўленне аб супярэчлівасці антыбальшавіцкага руху ў рэгіёне, аб спалучэнні ў ім справядлівых мэтаў са злачыннымі метадамі.

Абодзьва дакументы сведчаць пра тое, што савецкая палітыка распальвала нацыянальныя супярэчнасці. Паўстанцкі антысемітызм у скрайніх формах меў адной з крыніц нацыянальны склад бальшавіцкіх структур як у цэнтры, так і на месцах. У рэгіёне са шчыльным яўрэйскім насельніцтвам віна за гвалтоўна-рэпрэсійную палітыку савецкай улады не толькі ўскладвалася непасрэдна на савецкія органы і функцыянераў, але часам рабіла закладнікамі ў цэлым яўрэйскае насельнітва. Гэта вымушаны былі прызнаваць, пры ўсіх спробах «класавага падыходу», як камуністычныя структуры, так і сама яўрэйская грамадскасць, пра што сведчыць «тураўскі» эпізод успамінаў генерала І. Данілава. Яўрэйская меншасць апынулася «паміж двох вогнішчаў»: з аднаго боку, яня несла ўвесь цяжар бальшавіцкага гнёту, а з другога — адказнасць перад змагарамі супраць гэтага гнёту.

Протокол № 4.

Объединенного заседания Горсовета с правлениями фабзавкомов и комслужей от 25 июня 1921 г.

Представителей фабзавкомов и комслужей присутствует 150 человек. Порядок дня: О борьбе с бандитизмом.

Т. ДРАГУНСКИЙ объявляет, что настоящее заседание посвящено исключительно вопросу о бандитизме, т. к. нужно чтобы рабочий класс знал о мерах борьбы с ним.

Слово для доклада предоставляется т. Пестуну, который обрисовывает бан­дитизм в общероссийском масштабе и указывает, что таковой носит характер организованный: доказано, что бандиты, действующие под лозунгом защиты крестьян­ства, являются оружием в руках Западной Европы и все выступления банд связаны с мировой контрреволюцией. Если перейти к бандитизму в Гомельской губ. и сравнить материалы и документы, то подтверждается, что в своей основе оперирующие здесь шайки того же происхождения, но главным образом, бандиты действуют там, где ввиду несознательности масс национальные взаимоотношения дают почву для выступлений, и где выступления построены с расчетом, чтобы бить национальность.

Самым кошмарным случаем, взволновавшим все еврейское население, является на­падение бандитов на пароход у Радуля. После этого нападения в Губисполком начали поступать многочисленные петиции о созыве экстренного заседания Горсовета для принятия мер борьбы с бандитизмом. В этих петициях много суеты и болтливости и здесь также не обошлось без меньшевиков. Как меру борьбы с бандитизмом, многие предлагают организовать еврейскую самооборону, но эта мера далеко не рациональ­на, т. к. она поставит против еврейского населения всех крестьян. Гораздо больше пользы принесет организация так называемых летучих Советских отрядов, т. е. отрядов, составленных не исключительно из евреев, а из представителей различных национальностей.

Против бандитов принимаются самые суровые меры: по Радульской истории по­ймано 28 чел., 15 из них расстреляно.

В заключении т. Пестун указывает, что в отношении бандитизма Гомельская губерния находится в лучших условиях, чем соседние, т. к. нападения происходили за пределами губернии, поэтому Гомельская губчека не могла проявить там своих дей­ствий. Здесь же, в Гомельской губернии бандитов бояться не приходится, т. к. у нас есть достаточно сил, чтобы дать им должный отпор.

Прения

Т. РАФАЛЬКЕС указывает на то, что происходящие теперь убийства являются не контрреволюционными и бандитскими выступлениями, а еврейскими погромами. В доказательство он читает рассказ очевидцев-христиан об убийстве евреев на пароходе у Радуля, где указано, что издевались и убивали только пассажиров-евреев. Единственной мерой борьбы с бандитизмом он считает еврейскую самооборону.

Выступающие затем меньшевики Гезенцвей и Иоффе указывают на то, что вопрос о бандитизме — вопрос больной и жгучий, говорят, что пора бросить тон бюрократи­ческой самоуверенности в своих силах; всякий удар по еврею — есть удар по советской власти, теперь нельзя отказываться от тех сил, которые идут на помощь и надо принять следующие меры:

 1. Во всех местечках организовать самооборону под наблюдением милиции и Упрофбюро.
 2. В Гомеле устроить самооборону под наблюдением Г[омельской] С[оциалистической] П[артии] С[ионистов].
 3. Совет не должен разойтись до тех пор, пока не будет выделена комиссия для борьбы с бандитизмом.
 4. Учитывая важность общественного мнения, устраивать гласный суд над бандитами.
 5. Принять меры к размещению детей и больных и оказанию помощи постра­давшим.

Затем т. Чернявский также указывает на нерациональность организации ев­рейской самообороны, а предлагает создать добровольческие пролетарские отряды, руководство которыми должно находиться в руках Губисполкома.

Прения прекращаются

От имени фракции РКП т. Чернявский предлагает Совету принять следующую резолюцию:

«1. Бандитизм является одной из разновидностей контрреволюции, перенесшей свои силы с фронта военного на фронт внутренний, направляемой и поддерживаемой руками и золотом агентов Савинкова и всего международного капитала.

 1. Совет признает, что антисемитский характер бандитизма не дает основания рассматривать его как чисто погромное движение. Избиение евреев есть в руках контрреволюции лишь один из способов подкапывания под основы Советской власти и ее окончательного свержения, что и является главной и последней целью междуна­родного капитала.
 2. Задача борьбы с бандитизмом есть задача всего рабочего класса, его рабочей советской власти и руководящей партии пролетариата — коммунистов-большевиков.
 3. Создание отрядов специальной еврейской самообороны является нецелесообраз­ным, ибо такая постановка дела способна только усилить элементы антисемитизма, гнездящиеся в деревне, и тем самым сделать положение еврейского населения мелких пунктов губернии еще более опасным, чем теперь.
 4. Единственным способом успешной борьбы с бандитизмом является сосредото­чение и руководство этой борьбой в руках высших губернских советских органов при активной поддержке широкой рабочей массы в форме организации добровольческих пролетарских отрядов, вливания самоотверженных и стойких товарищей в уже функ­ционирующие отряды и группы и укрепление свежими силами органов милиции и т.д.
 5. Горсовдеп считает недопустимыми попытки мелкобуржуазных групп выдвигать план борьбы с бандитами через привлечение так называемой «общественной элиты», под которой в скрытом виде таятся зерна сионизма и др. непролетарских группировок.
 6. Горсовдеп призывает всех рабочих и служащих города Гомеля сохранять спо­койствие и не поддаваться агитации отдельных лиц и групп, стремящихся путем распространения лживых слухов обострить действительное положение вещей и тем самым дезорганизовать мирную работу Сов. органов. Для более успешной борьбы с бандитизмом горсовет постановляет мобилизовать из своей среды двадцать человек, которым поручить руководство борьбой с бандитизмом.

Т. РАФАЛЬКЕС оглашает свою резолюцию (21):

Принимая во внимание, что борьба с еврейскими погромами в Гомельском районе невозможна одними красноармейскими частями, т. к. нет возможности во всех ме­стечках, деревнях и селах разместить для охраны столь огромное количество войска, обрекая их на полное безделие, ибо нападения бандитов имеют случайный, а не по­стоянный характер, Гомельский Совет находит, что:

 1. Настоящее время самозащита еврейского населения в местностях, угрожаемых погромами бандитов, есть единственный выход и радикальный способ приостановки дальнейшего истребления еврейского населения.
 2. Для уменьшения стечения в городах пострадавших от разных бандитских и контрреволюционных условий, обреченных их на голод и холод и др. лишения еврейских граждан — дать последним и их семьям возможность свободного передвижения по железной дороге и речным путям во все города Республики, а также из местностей РСФСР — за границу, так как во все времена у всех народов всякие общественные социальные и политические брожения или столкновения разрешались увеличением эмиграционной волны.
 3. Немедленно организовать при Гомельском Горсовете Комиссию из представите­лей разных социалистических фракций и беспартийных для наблюдения и контроля за теми органами, которые призваны бороться с бандитизмом и оказывать помощь пострадавшим от социальных условий, а также в тех случаях, когда местные органы проявляют свою инертность или бессилие в указанных случаях, представить самой комиссии организацию и выработку мер борьбы с бандитизмом и оказания помощи погромленным или пострадавшим».

От имени фракции меньшевиков Т. Гезенцвей предлагает резолюцию.

«Заслушав доклад о бандитизме и о мерах борьбы с ним, Пленум Гомельского Горсовдепа находит:

 1. Что бандитизм представляет собою самое яркое проявление контрреволюции, выражающейся в нынешней ее стадии в унаследованных от кровавого царизма формах в массовом истреблении евреев, не исключая женщин и детей.
 2. Бандитизм, численно опиравшийся на незначительные группы крестьянства, находит опору в его среде как вследствие того, что бандитское движение инспириру­ется и поддерживается царистскими буржуазными реставраторами, так и потому что практиковавшаяся и проводимая до сих пор политика коммунистической партии оттолкнула от революции большие крестьянские массы, а потому постановляет:

1) В интересах защиты революции изменить политику в сторону экономического и политического соглашения с крестьянством.

2) Для непосредственной борьбы с бандитизмом необходимо провести в жизнь следующие меры: а) организацию отрядов самообороны на добровольческих началах в местечках из трудящегося населения под контролем и руководством местечковых профячеек, а в городах на тех же началах на членов профсоюза под руководством Губпрофсовета и Упрофбюро; б) Отряды самообороны ни в коем случае не могут быть использованы для иных целей кроме непосредственной борьбы с бандитизмом; г) Выделить специальную комиссию для борьбы с бандитизмом с участием в ней пред­ставителей социалистических партий, представленных в Совете. Избрать одного представителя в образованную Губисполкомом комиссию по расследованию события у пристани Радуля. Гласный суд над участниками бандитских нападений и подо­зреваемыми в участии; д) Предоставление существующим еврейским общественным организациям возможности развития самодеятельности в деле оказания помощи населению, пострадавшему от бандитизма, а также предоставления права образо­вывать такие же организации для указанных целей; ж) провести широкую кампанию борьбы с бандитизмом и антисемитизмом».

От имени поалей-сионистов т. Старосельский предлагает резолюцию:

«Разгул бандитизма исключительно в местностях еврейского населения за по­следнее время принял эпидемический характер.

Целые местечки без малейшего сопротивления подвергаются поголовному ис­треблению, причем жестокости не знают пределов. В своем безумном порыве банды уничтожают все и вся, никого и ничего не щадя.

Нет сомнения, что вместе с антисемитизмом бандитизм — глубоко контррево­люционное явление.

Перед еврейскими рабочими массами встает неотложная задача создания в местах еврейского населения еврейской самообороны. Эта задача на Украине после целой по­громной эпопеи и в результате десятков и сотен тысяч зверски замученных жертв давно решена в положительном смысле.

Постановление Совнаркома УССР о легализации еврейской самообороны лишний раз указывает, что еврейская самооборона является одной из реальнейших мер борьбы с бандитизмом и погромами.

Поэтому пленум Горсовета с участием правлений профсоюзов, фабзавкомов и комслужей в лице Гомельского пролетариата считает необходимым организовать еврейскую самооборону в местностях еврейских поселений на следующих основаниях:

 1. Самооборона ставит себе целью вооруженную защиту населения по месту ее нахождения от банд, для чего: а) она несет по установленной для ее членов очереди совместно с местным гарнизоном гарнизонную и караульную службу в пределах, диктуемых необходимостью и целесообразностью; б) в случае непосредственной угрозы по месту нахождения ее со стороны банды самооборона собирается в полном составе и подчиняется общему с местным гарнизоном командованию.
 2. Еврейская самооборона организовывается для своих прямых задач и отнюдь не применяется для участия в карательных экспедициях, реквизициях и проч. отрядах, ибо лишь при этом условии их деятельность не поведет к развитию антисемитизма и ослабит, а не усилит погромную опасность.
 3. Еврейские самообороны должны состоять исключительно из трудовых элементов как-то: рабочих, служащих, ремесленников и пр. и находятся под контролем органов Госуд. власти и идейным воздействием революционно-социалистических партий.

Большинством голосов принимается резолюция, предложенная партией РКП.

Председатель Президиума Горсовета Драгунский

Секретарь Цырлин

В Губком для сведения

Секретарь Горсовета Цырлин» 1


Иродион Данилов. О моей подневольной службе у большевиков.

Атаман Галах

Когда я еще был в Крыму, в Северной Таврии и на Украине, постоянно приходилось слышать разговоры о бандитах, о чем я писал раньше. При разобщенности местности, а также при правительственной советской печати, которая пишет только то, что выгодно коммунистам, нам ничего не было известно о бандитизме в Западном Крае, тем более что, будучи здесь в прошлом году, мы ничего про него не слыхали, так как действительно в прошлом году его здесь не было. Отдельные слухи доходили до нас о постоянных восстаниях и о работе банд на Дону, Кубани и Северном Кавказе, но про Западный Край ничего не было слышно, и я предполагал, что здесь в этом отношении спокойно.

Каково же было мое удивление, когда, еще подъезжая к Бахмачу, мы услыхали в поезде, что не только здесь мы можем подвергнуться нападению бандитов, которые скрываются недалеко от станции в лесу, но и далее у Гомеля оперируют банды зна­менитого здесь Галаха. Это имя в Гомельской губернии было у всех на устах и окружено ореолом таинственности и святостью идеи борьбы с коммунистами и, увы, с евреями.

Действительно, прожив в Гомеле месяц, я почти ежедневно слышал о его лихих налетах на местечки, поезда и пароходы, ходившие по реке Сож, причем последние обыкновенно останавливались у местечка Лоев, при впадении Сожа в Днепр — где Галах, по-видимому, имел свою постоянную резиденцию.

Как рассказывали, Галах был крестьянин Гомельского уезда, участник Великой войны, произведенный за храбрость из солдат в офицеры. Вернувшись по демобили­зации старой армии к себе на родину, в родную деревню, Галах увидел ту массу зла, которую причинили крестьянам коммунисты и выступил с протестом против них, а когда последние хотели его арестовать, он своевременно скрылся, набрал себе бан­ду около 60 человек, от которой пошли разветвления по всей Гомельской губернии и которые в свою очередь образовали новые банды. И имя Галаха сделалось грозным как для коммунистов, так и для евреев, которых он отождествлял с коммунистами, играя в этом отношении на неприязни белоруса к евреям вообще.

Действительно, белорусы, видя во всех советских органах и в местных коммунис­тических организациях еврейскую молодежь на ответственных постах, которая отличалась своей жестокостью, переносили ненависть и на еврейскую массу, которая сплошь и рядом страдала точно так же, как и другие, от коммунистического произвола.

Это, конечно, было большое зло, но никто не мог убедить или доказать, что еврей­ская масса здесь не при чем. Обыкновенно по городу с особым удовольствием переда­вали слухи, что несколько дней тому назад, то в одном, то в другом местечке, Галах со своими молодцами вырезал местный совет, состоящий из коммунистов, и заодно с ними всех евреев местечка, не щадя ни пола, ни возраста. В подтверждение этих слухов в Гомель начали прибывать из окрестных местечек беженцы-евреи, которых советская власть стала вселять в квартиры, уплотняя население. И мне пришлось самому слышать рассказ еврея, прибывшего из Городни Гомельской, о том, как бандиты, ворвавшись к ним в дом, убили его мать и брата, он же избег той же участи только потому, что в это время не был дома.

Обыкновенно после такого налета из города посылался отряд милиции, но когда он прибывал на место, то там уже никого не было.

Расправа под Лоевом

В конце июня месяца был случай, что в Лоеве были остановлены в один день два парохода — один из них «Восход», названия другого не помню. Это были два лучших парохода водного транспорта, образованного из национализированных судов частных владельцев. Один из этих пароходов отошел из Гомеля на Киев, наполненный публикой, а другой поднимался вверх из Киева к Гомелю. Местом встречи их была местность около Лоева.

Первым был остановлен пароход, шедший из Гомеля, на который были наведены с берега пулеметы, и капитан, видя последнее, исполнил требование бандитов и при­стал к берегу, тем более что находившаяся на пароходе команда красноармейцев для охраны его, зная, что бандиты красноармейцам, не оказавшим сопротивления, ничего не делают, требовали у капитана исполнения приказания бандитов. Бандиты вошли на пароход вооруженные до зубов, прекрасно обмундированные, оставив на берегу с коноводами отличных верховых лошадей.

Как передавали впоследствии очевидцы, у них была строгая дисциплина и беспре­кословное исполнение приказаний начальника. Пассажирам было приказано сойти на берег, причем коммунистам и евреям стать в одну сторону, а остальной публике — в другую. После этого была произведена проверка документов, и вновь обнаруженные коммунисты извлекались из общей толпы. В это время показался пароход, шедший снизу. С ним и с его пассажирами было поступлено точно так же. После сортировки пассажиров коммунисты и евреи были перебиты и сброшены в воду, а остальной пуб­лике было предложено идти, кто куда хочет, причем никакого насилия над ними не было сделано, равно как и над красноармейцами. Пароходы же были сожжены. Всего погибло при этом 72 человека. Этого происшествия в Гомеле скрыть уже было нельзя, так как туда явились очевидцы и рассказывали обо всех этих ужасах.

Гомельский Губисполком выпустил по этому поводу официальное сообщение, по­явившееся на страницах «Полесской Правды» и расклеенное отдельными экземплярами на стенах домов, в котором говорилось о происшедшем. И в заключение было помещено предупреждение всему населению, что в случае, если кто-либо из пассажиров, при следующем налете бандитов на пароход или поезд, будет себя держать пассивно и не окажет сопротивления, а также и не предпримет ничего к защите коммунистов и евреев, то будет предан суду, как соучастник бандитов. Это нелепое распоряжение только сократило число пассажиров на пароходах.

Удар по пароходству

На Соже появились канонерки. Это были товарные пароходы, с поставленными на них орудиями и пулеметами, но пользы делу они не принесли, так как, конечно, банды с ними в открытый бой не вступали, а нападения на пароходы продолжались в течение всего лета, ибо канонерки не конвоировали суда, а только занимались патрулировани­ем по реке. И банды, всегда прекрасно осведомленные о месте нахождения канонерок, делали нападения на пароходы там, где канонерок не было […]

Случай с нападением на пароходы был далеко не единственный. В течение лета были донесения о нападении на баржи с сеном, собранным на заливных лугах под Лое­вом. Эти баржи были сожжены во время следования в адрес Гомельскаго Упродгуба, а также были сожжены стоявшие в затонах с прошлого года судна разных наименований, принадлежавшие к водному транспорту.

Нападения банд Галаха имели место ежедневно; но советской печатью обыкновенно это замалчивалось, и только какой-либо особенный случай расправы с коммунистами и евреями устно доходил до Гомеля, волнуя еврейское население, и тогда уже, когда нельзя было утаить шила в мешке, на страницах «Полесской Правды» появлялось об этом официальное сообщение Губисполкома…

[…] Разговаривая с евреем, содержателем гостиницы, а также с его тестем, евре­ем почтенных лет, приехавшим из местечка Турова погостить к дочери, я вынес для себя очень много интересных наблюдений [.] Жаловались они и на запрет торговли, на постоянные реквизиции и аресты — одним словом на все, от чего везде стонал обыватель. Когда же я возразил им, что евреи, казалось бы, теперь должны лучше жить, так как везде у Советской власти фигурируют евреи, и указал при этом на Троцкого, Зиновьева и других видных представителей центральной власти, то на это получил ответ: [.] Ой, господин, что вы говорите. Какие же это евреи, холера им в живот! Разве это евреи? Когда наши еврейчики ходили к Троцкому депутацией просить, чтобы он оставил всякие бесчинства и ушел бы из комиссаров, потому [что] за это евреям не поздоровится и им будут устраивать погромы; так-таки, что, вы думаете, он сказал? Он сказал, идите от меня прочь, я не еврей, а интернационалист, и мне до вас, буржуев, никакого дела нет. Правда, за это его предали хериму в синаго­ге. Ну, так, господин, от этого ему хуже не стало, он себе живет в Москве, а бедных евреев режут Балаховские бандиты. Правда, и здесь, в Гомеле, есть много молодых евреев, которые служат в Чека, ну, так ведь это все шруцим — никуда негодные люди, про которых в Талмуде сказано, что они будут у власти на вред людям, только нена­долго. Они и в синагогу не ходят, и в Бога не веруют. Нет, господин, мы их за своих не считаем, и они нас тоже2.

 

 1. Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Гомельскай вобласці. Ф. 1. Воп. 1. Спр. 111. Арк. 71-73.
 2. Данилов И., генерал. Воспоминания о моей подневольной службе у большеви­ков // Архивы русской революции. Берлин, 1925. Т. 16. С. 206-209.

Аўтар: Валянціна Мятліцкая
Крыніца: Пагромныя акцыі атамана Галака ва ўпрыняцці гамяльчан / В. Мятліцька // Сіверянський літопис. — 2018. — № 1-2. — С. 388-394.