Народные верования в пословицах и поговорках Гомельщины

0
389
Народные верования в пословицах и поговорках Гомельщины

Важное место в культурном наследии каждого народа занимают пословицы и по­говорки. Эти небольшие по форме изречения, которые представляют собой сокровища народной мудрости и выражают истину, проверенную многовековой историей народа, опытом многих поколений. Народная мудрость гласит, что пословица недаром молвится. В пословицах и поговорках обобщены различные явления окружающей нас действи­тельности, они помогают лучше понять жизнь предков, особенности их мировоззрения.

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение народные верования, которые были связаны с обрядами и праздниками земледельческого календаря. Быт на­ших предков, их отношение к труду, наблюдения за природными явлениями — все это в лаконичной форме выражено в пословицах и поговорках Гомельщины. Особое внима­ние в пословицах и поговорках вышеназванного региона отводится верованиям, которые связаны со сменой пор года, природными циклами, изменениями в погоде: люди с точ­ностью могли определить по зимней погоде, чего им ждать от весны и лета, когда луч­ше начинать засевать поля, каким будет урожай: «Калі не будзе зімою бела, то не будзе ўлетку зелена» [1: 72], «Калі ў лютым трываюць сталыя марозы — лета гарачае» [1: 74], «Вясна не мясна, а восень не малачна» [1: 76], «Вясною лісток, увосень сучок» [1: 77], «Багата вясна кветкамі, а восень палеткамі» [1: 77], «У марце зіма не гніе, у апрэлі трава не расце» [1: 77], «Калі ў марце зямля ўбачыла неба, то не будзе хлеба» [1: 78], «Сакавік мокры — хлеб будзе горкі» [1: 78], «Сухі марац, мокры май — будзе жыта так, як гай» [1: 79], «Красавік з вадою — май з травою» [1: 79], «Калі май халодны, дык год хлебародны» [1: 80], «Май даждлівы — год урадлівы» [1: 80], «Мокра ў маі — будуць добрыя караваі» [1: 81], «Када на елкі шышкі стануць красныя, а на сасне зялёныя — сей ячмень» [1: 81], «Ядроныя верабіны — восенню гразі па аглабліны» [1: 86], «Калі не дагледзіш увосень пашаю, то будзеш зімою акідаць кашаю» [1: 87], «Восень кажа: «Я ўраджу», вясна кажа: «А я пагляджу» [1: 87], «Красна восень снапкамі, а зіма ўмалотам» [1: 88].

Особое внимание в пословицах и поговорках отводится наблюдениям за природой в праздничные дни. Наши предки очень трепетно соблюдали все каноны и не наруша­ли запреты, которые действовали во время праздников. Верования народа, связанные со святыми днями, широко отражены в следующих паремиях: «Ад Каляд тры разы пяць, пастушкі ў поле ляцяць» [1: 94], «Грамніца — зімы палавіца» [1: 95], «На Грамніцы можна пеўню напіцца» [1: 95], «Як на Грамніцы нап’ецца певень вадзіцы, то на Юр’я наесца вол травіцы» [1: 96], «Як на Грамніцы адліга — з ураджаю будзе хвіга» [1: 96], «Калі на сорак мучанікаў мароз, то яшчэ сорак марозак будзе» [1: 98], «На святога Прыска праб’ець лёд і пліска» [1: 98], «Аляксей прайшоў — лядок пакалоў» [1: 98], «Якое Благавешчанне, такі Вялікдзень будзе» [1: 98], «На Благавешчанне і птушка гнязда не кладзець» [1: 98], «Юры з цяплом, а Мікола з сяўбой» [1: 99], «На Юр’я мароз — будзе добры авёс» [1: 99], «На Вялікдзень першы раз зязюля кукуе» [1: 100], «На Якуба грэе люба» [1: 108], «Святыя Пакровы пакрываюць траву лістам, зямлю снегам, ваду мёдам, а дзяўчат шлюбным чэпкам» [1: 111], «З Сяргея пачынаецца зіма» [1: 112], «Сава мосце, а Мікола гвоздзе» [1: 113], «Да Міколы няма зімы ніколі» [1: 114], «Святочнаму дню святочная работа» [1: 114], «Святы дзень — святая й работа, узяўшы тапор да ў балота» [1: 114].

Живя в гармонии с природой, люди старались не нарушать природных законов, избе­гали вмешательства в животный и растительный мир. В следующих пословицах и пого­ворках нашли свое отражение наблюдения за поведением животных и птиц. Они давали основания нашим предкам судить о скорых изменениях в окружающем мире: «Прыляцеў кулік з замор’я, вывеў вясну з няволля» [1: 75], «Бусел прыляцеў, вясна будзе» [1: 75], «Бычкі бушуюць — вясну чуюць» [1: 75], «Вясною вераб’і піва робяць» [1: 76], «Вясною і качка — прачка» [1: 77], «Вясной і ўдод запяе» [1: 77], «Як асінка затрасецца, тады волік напасецца (нап’ецца)» [1: 77], «Калі запяець удод, тады сей боб» [1: 82], «Калі ўлетку дождж рэдка бываець, тагды ў вуллі мёд прыбываець» [1: 84], «Не помніць карова зімы, дакачаўшы лета» [1: 86].

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение представления, связанные с трудом крестьян в летнюю пору года, их убеждениями в том, что именно в этот период особенно важно добросовестное и качественное отношение ко всем видам хозяйственных работ: «Што летам народзіцца, тое зімой прыгодзіцца» [1: 82], «Лета на зіму працуе» [1: 82], «Летні дзень зіму корміць» [1: 82], «Не поле родзіць, а лета» [1: 82], «Летам нагою, а зімою рукою» [1: 82], «Летам прызапасіш — зімой найдзеш» [1: 83], «Лета прыгатуе, а зіма з’есць» [1: 83], «Трэба назбіраць, каб зімою было што жаваць» [1: 83], «Лета праляжыш, то ўзімку ў пазыкі пабяжыш» [1: 84], «Прасвістаў лета гарачае, прасвішчы і зіму халодную» [1: 84], «Летам цэбар вады, ложка балота, а ўвосені ложка вады, а цэбар балота» [1: 84], «Улетку вады мерка — гразі жменька; з асенняе жменькі вады — гразі мерка» [1: 84], «Хто ўлетку спіць, той узімку не есць» [1: 83], «Летам гуляўшы, восенню не сабярэш» [1: 83].

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и пого­ворках, знание которых способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию мировоззрения и характера народа. В пословицах и поговорках Гомельщины отражен богатый исторический опыт людей, представления, связанные с трудовой дея­тельностью, бытом и культурой народа. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Можно отметить, что пословицы — это своеобразная кладезь народной мудрости, поговорки — украшение мыслей и речи.

Таким образом, пословицы и поговорки, возникнув в далекой древности, продо­лжают активное бытование и в наши дни. Верования, которые легли в основу пословиц и поговорок Гомельщины, отражают менталитет народа, его образ жизни и морально­этические нормы.

Список использованных источников

  1. Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. Кн. 1 / склад. М. Я. Грынблат: рэд. А. С. Фядосік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1976. — 506 с.
  2. Даль, В. И. Пословицы и поговорки русского народа: Сборник. в 2-х т. Т. 1. / Вступ. слово М. Шолохова; худож. Г. Клодт. — М.: Худож. лит., 1984. — 383 с.

Автор: Т.В. Коренькова
Источник: Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 6. — С. 327-329.