Герб Мазыра

0
2730
Герб Мазыра

У Вялікім княстве Літоўскім, куды з XIII ст. уваходзілі землі Мазыр шчыны, гербы і гербавыя знакі меў 41 горад. Герб – тэта знак, які адлюстроў вас у сімвалах час стварэння і акрэслівае сацыяльную і мясцовую прыналежнасць асобы, горада або дзяржавы; горад, які яго мае, узняўся у сваим дзяржаўна- палітычным развІцці на якасна новую прыступку. У перыяд феадалізму набыццё горадам герба было сведчаннем яго росту у параўнанні з суседнімі пасяленнямі. Беларускім гарадам гербы звычайна даваліся разам з Магдэбургскім правам.

У Прывілеі, які давала Мазыру Магдзбургскае права, гаворыцца: “На даем тому месту нашему печать месткую, то есть Орел … с вырысованым 5, которую урад месткій на судах і іных справах і потребах печатовать і того гербу ужівать мают вечные часы …” Ёсць і другі Прывілей, які быў выдадзены Мазыру каралём Міхаілам Корбут-Вішнявецкім. У ім сказана, што гораду даецца герб – у блакітным Іюлі чорны арол з чырвонаю шыльдаю на грудзях. Для даследчыкаў геральдыкі вельмі важнай аказалася фраза, што ма зыранам тэты герб дазволіў ужываць подпіс “вяльможа трокскі староста Мазырскі”.

На мазырскім гербе у блакітным полі чорны аднагаловы арол з срэбра пай шыльдай на грудзях, на ей чырво ная літара 5. Затым – срэбраная шыльда была заменена на чырвоную. Знак быў сімвалам каралеўскай улады і свед чыў, што горад 10 верасня 1609 г. атрымаў герб ад караля Сігізмунда III.

Вылучаюць у асноўным два тыны гербаў функцыянальмыя і штучныя. Функцыянальныя гербы перадаюць якую-небудзь адметпую рысу геаграфічнага становішча, ролю горада у аба роне дзяржавы, гандлі, гаспадарцы. Абарончымі сімваламі на беларускіх гербах выступалі выявы вежаў, брам, гарадскіх муроў. Штучныя гербы – больш умоўныя, звычайна маюдь выяву святога, магчыма, заступніка ці ўла дальніка горада. На гербе Мазыра спа лучаюцца каралеўская і велікакняжац кая атрыбутыка.

На пячатцы мазырскай ратушы, пры кладзенай да дакумента 1639 г., бачна выява арла з радзівілаўскім гербам -так званыя “ражкі”. Вядома, што Ра дзівілы мелі на гербе чырвонага арла, на грудзях якога – шылвда з выявай трох наляўнічых ражкоў. Поле герба зала тое, шыльда – чырвоная, лапы і дзюба арла – залатыя. Гэга сведчыць аб па раўнальргай слабасці каралеўскай улады і моды магнатаў, якія маглі зняважыць каралеўскі ініцыял і замяніць яго выявай уласнага герба.

Пасля трох перадзелау Рэчы Паспа літай (1772, 1793, 1795) Беларусь, у тым ліку Мазыр, далучаны да Расій екай імперыі. Былі заменены амаль усе гербы беларускіх гарадоў. Абавязковым атрыбутам новых гсрбаў, аформленых па агульнарасійскім узоры, з’яўляецца наяунасць двухгаловага арла. 22 студзеня 1796 г. набыў новы герб і Мазыр, хаця ён захоўваў элементы старога: у верхняй частцы шчыта двухгаловы арол, у ніжняй – стары герб: на бла кітным фоне чорны аднагаловы арол э чырвонай шылъдай на грудзях.

Аўтар: В. Шур

Крыніца: кніга “Памяць”